Digitalisering i grunnopplæringen

Hvilke digitale kompetanser bør framtidens lærere ha?

I forskningsnotatet oppsummeres funn fra 48 internasjonale og norske forskningsartikler, om lærerstudenters digitale kompetanser.

Lærerutdanningen skal forberede studentene til skolehverdagen. Denne hverdagen endrer seg i takt med innføring av ny digital teknologi. Dermed er også kravene til læreres digitale kompetanse i stadig endring. Forskningsnotatet Hvilke digitale kompetanser bør framtidens lærere ha?, viser sammenhengen mellom forskning på ulike tilnærminger til lærernes digitale kompetanse og skolenes digitale modenhet, samt hvordan forskningen påvirker hvilke digitale kompetanser lærerutdanningen fokuserer på.

Det konkluderes med at fremtidig forskning bør utforske hvordan lærerutdanningne kan forberede studentene på møtet med skoler der digitale løsninger er en del av alle aspekter ved lærernes arbeidshverdag, gjennom å utvikle studentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Tre faser av digital integrasjon i skolen

I forskningsnotatet identifiseres tre ulike faser av digital integrasjon i skolen, og den digitale kompetansen som kreves av lærere i de ulike fasene:

  • I første fase fokuserer skolen på introduksjon av digital teknologi i klasserommet, som krever at lærerstudenterne utvikler en generell digital kompetanse i bruk av PC og annet utstyr.
  • I andre fase innarbeides digital teknologi i skolens eksisterende systemer og undervisningspraksiser, som krever at lærerstudentene utvikler digital undervisningskompetanse.
  • I tredje fase er digitale løsninger en del av alle aspekter ved lærernes arbeidshverdag, og krever at lærerstudentene utvikler profesjonsfaglig digital kompetanse.