Yrkesfaglærere er fornøyde med videreutdanning

Deltakerundersøkelsen 2021

Yrkesfaglærerne som har tatt videreutdanning opplever økt engasjement for jobben og har fornyet sin undervisningspraksis. De opplever videreutdanningen som svært relevant og at de forstår hvordan de skal anvende kunnskapen i praksis.

Hovedfunn

  • Yrkesfaglærere har høy egenmotivasjon for å ta videreutdanning
  • Tilrettelegging ved egen skole er særlig god når det er flere lærere som studerer samtidig
  • Praktiske øvelser og arbeid mellom samlingene har vært viktig for læringsutbyttet
  • Yrkesfaglærere har fått godt læringsutbytte av studiene, både faglig og personlig

Om rapporten

Rapporten handler om yrkesfaglæreres opplevelse av å ta videreutdanning innenfor satsingen Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere (PDF). Dette er første gang det gjennomføres deltakerundersøkelse for lærere som tar videreutdanning i yrkesfag. Rapporten tar opp temaer som tilrettelegging for videreutdanning, opplevelse av studiet, opplevd læringsutbytte og studier under korona. 

Se også oversikt over deltakerundersøkelser for lærere og barnehageansatte

Yrkesfaglærere har høy egenmotivasjon for å ta videreutdanning

Så å si alle deltakerne oppgir at det «å utvikle seg som lærer, både faglig og pedagogisk, samt det å kunne bidra til skoleutvikling», var avgjørende for at de ønsket å ta videreutdanning. Flere er også motivert av mulighet for høyere lønn. Yrkesfaglærere er ikke underlagt samme krav til videreutdanning som lærere i andre fag

Yrkesfaglærere mener tilrettelegging ved egen skole er god, særlig når de er flere lærere som studerer samtidig

De fleste deltakerne opplever tilretteleggingen som god nok for å ha utbytte av videreutdanningen. De som har vikarordning, opplever i større grad at tilretteleggingen har bidratt til utbytte av studiet. Det samme gjelder de som er flere ved samme skole som studerer.

De fleste deltakerne opplever at skoleledelsen ønsker at de skal ta videreutdanning og forventer at de deler det de har lært med kolleger. Det er imidlertid færre som opplever at skoleledelsen aktivt etterspør eller legger til rette for at de deler ny kunnskap. Det synes å være et potensiale for å iverksette et mer systematisk arbeid med kunnskapsdeling ved en del skoler.

Yrkesfaglærere er godt fornøyd med studiet, særlig praktiske øvelser og arbeid mellom samlingene

Yrkesfaglærere er i all hovedsak godt fornøyd med kvaliteten på studiet. Praktiske øvelser, arbeid mellom samlinger og samarbeid med medstudenter og forelesere er spesielt viktig for læringsutbyttet. De fleste har hatt færre fysiske samlinger enn planlagt og dette har for mange vært et savn. Yrkesfaglærere synes studiene har vært svært relevante og praksisnære, og at studiene har evnet å kombinere teori og praksis på en svært god måte.

Yrkesfaglærere har fått godt læringsutbytte av studiene, både faglig og personlig

Alt i alt gir funnene i denne rapporten inntrykk av at yrkesfaglærere er svært fornøyde med den videreutdanningen de tar eller har tatt, både studietilbudets kvalitet og læringsutbytte. Resultatene av undersøkelsen må imidlertid ses i lys av at kun litt over halvparten av studentene har svart på denne spørreundersøkelsen, og det må derfor vises forsiktighet med å generalisere funnene til alle yrkesfaglærere som benytter seg av disse videreutdanningstilbudene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!