Videreutdanning for barnehagelærere 2021

Barnehagelærere som startet videreutdanning koronahøsten 2020, fikk langt mer nettbasert undervisning enn normalt. Svar på årets deltakerundersøkelse viser allikevel at læringsutbyttet har vært godt.

Hovedfunn

  • Godt læringsutbytte til tross koronasituasjonen.
  • Deltakerne er engasjerte og motiverte for å ta videreutdanningen.
  • Ni av ti vurderer kvaliteten på studiet som god eller svært god.
  • Positiv opplevelse av veilederutdanningen, men få er trygge i veilederrollen.

Mer nettundervisning i koronatiden

Nedstengningen av samfunnet i forbindelse med koronapandemien førte til at mer undervisning enn normalt måtte gjennomføres digitalt. Dette kan ha forringet kvaliteten på studiet noe. Deltakerne rapporterer likevel at de har fått mye ut av studiet. En betydelig andel gir uttrykk for at de er blitt mer positive til nettbasert undervisning, og at de har fått mer ut av den nettbaserte undervisningen enn de trodde på forhånd.

Det er noe mer variasjon i svarene om de har fått det utbyttet av videreutdanningen de så for seg. I årets undersøkelse er det en liten økning i andelen deltakere som oppgir at det har vært krevende å kombinere studier med arbeid, og/eller med privatliv. Helhetsinntrykket er allikevel at de fleste ser ut til å ha fått det til å fungere, og at læringsutbyttet har vært godt.

Deltakerne er engasjerte og motiverte for å ta videreutdanningen

Så å si alle som besvarte undersøkelsen gir uttrykk for at de ønsket å ta videreutdanning for å lære mer og å utvikle seg som barnehagelærere. Dette peker på en indre motivasjon for å ta videreutdanning. Få oppgir at de valgte videreutdanning som følge av ytre motivasjon, som for eksempel at arbeidsgiver ønsket det.

Deltakere oppfatter at ledelsen ønsker at barnehagelærere skal ta videreutdanning, men at de ikke i like stor grad etterspør det de har lært. Det kan fremstå det som et visst misforhold mellom ønske og forventing fra ledelsen og den faktiske kunnskapsdelingen i barnehagen, ved at ledelsen tilrettelegger for dette.

De fleste deltakerne opplever videreutdanning som relevant og av høy kvalitet

Nesten samtlige gir uttrykk for at videreutdanningen holdt høy kvalitet og har vært relevant for arbeidet i barnehagen. Det virker også som at deltakerne generelt er fornøyd med det faglige nivået og måten teori og praksis blir kombinert på.

Det store flertallet gir uttrykk for at egeninnsats og motivasjon var svært viktige faktorer for læringsutbyttet. Mange oppgir det samme når det gjelder tilbakemelding og arbeid mellom samlingene. Hva studentene har jobbet med mellom samlingene ser ut til å henge sammen med kulturen for kunnskapsdeling i barnehagen. De som svarer at de opplever en sterk kultur for kunnskapsdeling, oppgir også i større grad at de samarbeider med kolleger i forbindelse med studiet.

Når det gjelder det å omsette teori til praksis, altså å ta i bruk det de har lært, oppgir et flertall at medstudenter og de som underviser på studiet har vært viktige i dette arbeidet. Det er med andre ord aktørene fra selve utdanningen som trekkes fram.

Positiv opplevelse av veilederutdanningen, men få er trygge i veilederrollen

To av tre deltakere uttrykker at veilederutdanningen hjulpet dem til å reflektere over veilederrollen. Til tross for dette, er kun drøyt en fjerdedel enige i at veilederutdanningen har gjort dem trygge på rollen som veileder.