Tettere på naturfag i klasserommet – Resultater fra videostudien LISSI

Kjennetegn på naturfagsundervisning av høy kvalitet

Denne antologien er skrevet for lesere som jobber med eller er opptatt av læring og undervisning i naturfag, spesielt lærere, lærerutdannere, lærerstudenter og skoleforskere.

Med denne boka ønsker forskerne å løfte fram at naturfag er et av skolens sentrale fag, vel egnet for å utdanne selvstendige, kreative, kritisk tenkende og framtidsrettede elever.

Naturfag på sitt beste kan engasjere elevene i praktiske problemstillinger i klasserommet med situasjoner som må løses her og nå. Dette krever ofte en kombinasjon av engasjement, praktisk sans, sunn fornuft og faglig kunnskap. Derfor må kvalitet i naturfagundervisningen gjenspeile det som er viktig at elever har med seg videre i livet etter å ha deltatt i naturfagundervisning. Både læringsutbytte og handlekraft står derfor sentralt. Det er viktig at elever tilbys sentral og relevant kunnskap om naturen, og at de vet hvordan denne kunnskapen er skapt. Like viktig er det at elever skal oppleve et personlig engasjement i denne kunnskapen ved at de har erfaringer med å bruke den, at de selv kan skaffe til veie kunnskap de trenger, og at de er i stand til å produsere egen kunnskap gjennom utforskende prosesser.

Antologien inneholder en observasjonsmanual som skal belyse ulike kvalitetstegn i naturfagsundervisningen og se nærmere på hvordan lærere har variert undervisningspraksiser i tråd med elevenes behov.