Analyser av læringsmiljøindeksene i Elevundersøkelsen 2020

De fleste elever opplever et godt læringsmiljø, men elevene på 7. trinn oppgir at de har litt lavere motivasjon enn tidligere.  

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig. Svarene elevene gir, analyseres i flere ulike rapporter hvert år. 

Her finner du en oversikt over disse rapportene 

Hovedfunn

 • nedgang i læringsmiljøindeksene for elever på 7. trinn  
 • mindre forskjeller mellom trinnene og fylkene
 • betydelig mindre mobbing på vg1 enn 7. trinn. 
 • nedgang i læringsmiljøindeksene for elever på 7. trinn  

 Det er en negativ utvikling på 7. trinn, særlig når det gjelder indeksene Trivsel og Motivasjon. Nedgangen på 7. trinn er gjennomgående i alle fylker, noe som tyder på at det er noe overordnet og strukturelt som har innvirkning på hvordan elever på 7. trinn vurderer sitt læringsmiljø.  

Mindre forskjeller mellom trinnene 

Det er mindre forskjeller mellom de obligatoriske trinnene enn tidligere. Det skyldes en positiv utvikling på vg1, og en negativ utvikling på 7. trinn. På nasjonalt nivå har elevene på 7. trinn fram til 2019 ligget høyere på samtlige indekser enn vg1 og 10. trinn, med unntak av Faglig utfordring. Når det gjelder Mobbing i skolen har elevene på 7. trinn skåret høyere, men for denne indeksen er en høyere skår negativt og betyr høyere andel mobbing.   

I 2020 skårer vg1 noe høyere enn 7. trinn på Trivsel, Læringskultur, Mestring og Motivasjon, mens for Læringskultur skårer vg1 betydelig bedre. 

Det er også mindre forskjeller mellom fylker, og det kan skyldes at vi har fått en ny fylkesstruktur og som gjør at fylkene blir større og resultatene jevner seg mer ut.  

Betydelig mindre mobbing på vg1 enn 7. trinn

For indeksen Mobbing på skolen, har det alltid vært en lavere andel som rapporterer om mobbing på vg1, men for første gang er denne andelen betydelig.  

Kort om rapporten

Rapporten analyserer læringsmiljøindeksene fra Elevundersøkelsen på fylkes- og nasjonalt nivå for 7. trinn, 10. trinn og vg1. De ulike indeksene på Skoleporten består noen steder av ett enkelt spørsmål, andre steder av flere spørsmål som er slått sammen. Samleskåren Mobbing på skolen viser delen av elever som sier at de er blitt mobbet av medelever, av voksne på skolen og/eller digitalt på skolen 2 eller 3 ganger i måneden eller mer.

Skoleporten ble lagt ned 1. juli 2021, og er erstattet med Statistikkbanken.

Følgende indekser er publisert i Skoleporten:

 • Trivsel
 • Støtte fra lærerne
 • Støtte hjemmefra
 • Faglig utfordring
 • Vurdering for læring
 • Læringskultur
 • Mestring
 • Motivasjon
 • Elevdemokrati og medvirkning
 • Felles regler
 • Utdanning og Yrkesveiledning 
 • Mobbing på skolen

Dataene for rapporten er samlet inn i perioden 1.oktober til 31. desember. I denne rapporten er "useriøse elevsvar" tatt bort fra analysen av mobbetallene. I 2020 utgjorde disse 0,1 prosent av elevsvarene. Useriøse fjernes ikke i Skoleporten og Udirs påloggede rapportportal. Det betyr at mobbeandelen i disse er litt høyere enn i rapportene fra NTNU Samfunnsforskning. 

Om Elevundersøkelsen

 • Nettbasert spørreundersøkelse der elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
 • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig for andre trinn fra og med 5. trinn.
 • 459 511 elever svarte på undersøkinga høsten 2020 Det er det høyeste tallet noensinne.
 • Gir lærere, skoleleiere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen, slik at skolen kan følge opp med rette tiltak.
 • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!