TALIS 2013 – norske hovedfunn

Norske rektorer har blitt bedre til å gi lærerne tilbakemeldinger. Dette er et av funnene i OECDs store undersøkelse blant lærere og rektorer på ungdomstrinnet, TALIS 2013.

- Dette er en positiv rapport for norsk skole. Den viser at mange skoler har tatt grep og bygger nå en bedre tilbakemeldingskultur. Konkrete tilbakemeldinger skaper bedre undervisning i norske klasserom, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Petter Skarheim.

Norske lærere trives i jobben, men få mener læreryrket har høy anseelse

Norske lærere trives på jobben. Mindre enn 5 prosent av lærerne svarer at de ikke trives. Likevel er det bare en tredjedel av lærerne som mener at læreryrket blir positivt verdsatt i samfunnet.

Flere rektorer gir tilbakemelding på læreres arbeid

Det er en positiv utvikling i Norge når det gjelder tilbakemelding til lærere siden 2008. Da sa 66 % av norske rektorer at de vurderte lærerne årlig eller oftere. I 2013 oppgir 78 % av rektorene at de vurderer lærerne en gang i året eller mer. Rektorene rapporterer at de legger stor vekt på klasseromsobservasjoner, elevresultater og tilbakemeldinger fra elever og foreldre når de gir tilbakemeldinger til lærerne.

Omtrent halvparten av norske lærere mener at tilbakemeldinger blant annet fører til endret undervisningspraksis og vurderingspraksis. I 2008 var det bare en tredjedel av lærerne som rapporterte om endret undervisningspraksis etter tilbakemelding fra rektor. Lærere som får konkrete vurderinger og tilbakemeldinger som har betydning for undervisningen er mer tilfreds enn lærere som oppfatter at tilbakemeldingene bare er gitt for å oppfylle administrative krav.

Bruker mindre tid på kompetanseutviklingstiltak

Norske lærere bruker mindre tid på kompetanseutvikling enn sine kolleger i andre OECD-land. Mens de norske lærerne kun brukte 3,5 dager på kurs og workshop i 2013, var gjennomsnittet for lærere i TALIS 8,5 dager. Totalt har 87 % av lærerne deltatt i minst én etter- og videreutdanningsaktivitet det siste året. Det er omtrent som OECD-gjennomsnittet (88 %).

Norske lærere benytter aktive læringsformer

Sammenlignet med de andre landene i TALIS bruker norske lærere i større grad aktive arbeidsformer som gruppearbeid, differensiering av oppgavene til elevene og IKT i undervisningen. Forskning viser at slike arbeidsformer kan bidra til å heve elevenes læringsutbytte og virker engasjerende og motiverende.

Lærere samarbeider, men vurderer i liten grad hverandres arbeid

De aller fleste norske lærerne på ungdomstrinnet samarbeider med hverandre. Dette gjelder særlig samarbeid om undervisningsopplegg og vurdering av elever. Likevel sier rundt en tredjedel (38 %) at de aldri underviser sammen med en annen lærer, og nesten halvparten (46 %) svarer at de aldri har observert undervisningen og gitt tilbakemelding til en kollega. Dette er omtrent som det internasjonale gjennomsnittet, men her er det store forskjeller mellom landene.

Høy trivsel, men uro i klasserommet

De aller fleste norske lærere trives og har gode relasjoner til elevene, men undersøkelsen viser også at mange lærere strever med å holde ro og orden. Rundt en fjerdedel av lærerne sier at undervisningen blir forstyrret av uro og avbrytelser. Dette viser at norske lærere fortsatt har utfordringer når det gjelder klasseledelse og strukturering av undervisningen.

Underviser i tråd med arbeidstidsavtalen

Norge framstår som et gjennomsnittsland når det gjelder samlet arbeidstid, men norske lærere bruker noe mindre andel av sin tid til undervisning enn gjennomsnittet i TALIS. Lærerne svarer at de bruker 15,8 timer på undervisning i uka, noe som er i tråd med arbeidstidsavtalen.

Hva er TALIS?

Teaching and Learning International Survey (TALIS) er OECDs internasjonale studie av undervisning og læring. Undersøkelsen gir innsikt i viktige områder som kjennetegner læringsmiljø og læreres arbeidsforhold. Studien fokuserer på temaer og forhold som anses som sentrale for god læring: kompetanseutvikling, vurdering og tilbakemelding, skoleklima, skoleledelse, undervisningssyn og pedagogisk praksis.

Den første TALIS studien ble gjennomført i 2008. Den gang deltok 23 land og fokuset var på ungdomstrinnet. I TALIS 2013 er antall deltakerland utvidet til 33 land og inkluderer alle de nordiske landene. Selv om hovedfokuset i studien fortsatt er på ungdomstrinnet, har Norge som et av flere land valgt delta i en tilleggsmodul hvor lærere på barnetrinnet og i videregående opplæring kartlegges.

I Norge har 2450 lærere på barnetrinnet, 2 981 lærere på ungdomstrinnet og 2658 lærere i videregående fullført spørreundersøkelsen. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2013.

Norge har ledet styringsgruppen for TALIS siden 2007.

Denne rapporten oppsummerer de viktigste resultatene for ungdomstrinnet. En mer fullstendig analyse av alle de norske resultatene legges fram på en konferanse i Oslo 17. november.

Her finner du den internasjonale rapporten

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!