Evaluering av fagfornyelsen

Å observere fagfornyelsen i klasserommet

Rapporten beskriver hvordan livsmestring, utforsking og digital kompetanse kan omsettes fra læreplanene til praksis, og hvordan dette kan observeres i undervisning.

Hovedfunn

  • Tre observasjonsprotokoller er utviklet for å forstå og observere fagfornyelsen i klasserommet
  • Viktig å utvikle felles begrepsforståelse innenfor temaene livsmestring, utforsking og digital kompetanse.
  • Behov for perspektiver fra både lærere og elever i ulike fag.

Hvordan skal man forstå og observere fagfornyelsen i klasserommet?

Fagfornyelsen legger opp til praksisendringer i klasserommet og rapporten tydeliggjør hva livsmestring, utforsking og digital kompetanse kan være, og ikke være, i fagene. Det er usikkerhet rundt tolkning av fagfornyelsen og hvordan den skal tas i bruk og observasjonsprotokollene i rapporten kan også fungere som et verktøy for lærere som ønsker å evaluere egen eller andres undervisning, og andre forskningsprosjekter som studerer praksis i klasserom.

Viktig å utvikle felles begrepsforståelse

Læreres implementering av disse temaene i klasserommet innebærer komplekse avveininger for alle involverte og kan gjøres på ulike måter. Det er viktig å utvikle felles begrepsforståelse, eller analytiske briller, slik at lærere og forskere ser etter det samme når de observerer livsmestring, utforsking og digital kompetanse i fagene og i klasserommet.

Involvering av lærere og elever

Rapporten bygger på videoobservasjoner i klasserommet, men også selvrapportering fra lærere, lærerintervjuer og spørreskjemaer til elevene for å gi et helhetlig bilde av praksis. I tillegg åpner forskerne for innspill fra forskere, lærere og beslutningstakere for å videreutvikle metoder for å forstå klasseromspraksis.