Oppfølging av brev om tildeling av tilskudd i oppsigelsestid

Utdanningsdirektoratet viser til brev fra PBL datert 30. juni 2014. PBL ber direktoratet om å vurdere på nytt spørsmålet om hvilken barnehage som har rett på tilskudd når et barn bytter barnehage i oppsigelsestiden. 

Gjelder

Bakgrunnen er vårt brev til Fylkesmannen i Aust -Agder av 2. juni 2014, som også er publisert som tolkningsuttalelse på våre nettsider. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

På bakgrunn av henvendelsen har direktoratet vurdert problemstillingen på nytt. I samråd med Kunnskapsdepartementet, opprettholder vi vår tolkning av forskrift om tilskudd til barnehager (forskriften) § 7 første ledd når det gjelder hvilken privat barnehage som har rett på tilskudd i barnets oppsigelsestid. Dersom foreldre tar et barn ut av sin opprinnelige barnehage og benytter seg av plass i en ny barnehage, samtidig som de betaler foreldrebetaling til begge barnehagene, mener vi kommunen ikke vil være pliktig etter forskriften til å betale tilskudd til den første barnehagen. Dette forutsette r at kommunen har rapporteringer som fanger opp at barnet har sluttet.

Det innebærer at den første barnehagen ikke får tilskudd for barnet fra og med første rapporteringstidspunkt etter at barnet har sluttet. Den nye barnehagen får tilskudd for barnet fra og med første rapporteringstidspunkt etter at barnet begynte i barnehagen. To barnehager vil altså ikke få tilskudd for det samme barnet samtidig, med mindre rapporteringstidspunktene for barnehagene er ulike. Den privatrettslige avtalen om oppsigelsestid mellom foreldrene og barnehagen er ikke avgjørende for omfanget av kommunens tilskuddsplikt.

Vi vil likevel komme med en presisering når det gjelder hvilke barn det skal rapporteres om etter forskriften § 7 første ledd. Bakgrunnen er at PBL anfører at vår tolkning i brevet fra 2. juni åpner for en rekke uforutsigbare konsekvenser som ikke er gjennomtenkt. Det vises blant annet til tilfeller der foreldre for en periode tar ut et barn av barnehagen på grunn av sykdom eller utenlandsreiser. Vi vil her bemerke at vår tolkning var knyttet til tilfeller der barnet bytter barnehage, og ikke tilfeller der barnet er borte fra barnehagen i perioder for så å komme tilbake. Vi er enig med PBL i at det klare utgangspunktet for rapporteringen av barn etter § 7 første ledd er den avtalte oppholdstiden, med den begrensningen som følger over om tilskudd i oppsigelsestiden når barnet ikke lenger går der.

PBL viser også til et svar fra departementet til KS og PBL om forskriften § 7 per e-post i september 2012. Vi har vært i kontakt med departementet, og legger til grunn at svaret ikke gjaldt den konkrete problemstillingen om tilskudd i et barns oppsigelsestid. Svaret gjaldt først og fremst situasjonen der foreldre har akseptert en barnehageplass og betaler foreldrebetaling, men av ulike grunner ikke benytter plassen. Dersom det er klart at barnet skal benytte plassen innen kort tid og barnet ikke har plass i to barnehager, kan barnehagen rapportere barnet ved tellingen etter § 7 og ha rett på tilskudd for barnet. Det er med andre ord ikke et ubetinget krav om faktisk bruk av barnehageplassen for at barnehagen skal få tilskudd i slike tilfeller.

Vår referanse: 2013/6941

Kopi til:
Kunnskapsdepartementet, Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo

Fylkesmannen i Aust -Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}