Tildeling av tilskudd i oppsigelsestiden

Hvis foreldre tar et barn ut av barnehagen og benytter seg av plass i en ny barnehage, og betaler til begge, trenger kommunen bare å betale tilskudd til den første barnehagen fram til første rapporteringstidspunkt etter at barnet faktisk sluttet. Den nye barnehagen får tilskudd for barnet fra og med første rapporteringstidspunkt etter at barnet begynte i barnehagen.

Barnehagen kan ta inn et nytt barn hvis foreldrene velger å ta ut barnet før oppsigelsestiden er utløpt. Dette forutsetter at det er plass innenfor barnehagens godkjenning.

Gjelder

Bakgrunn for saken

En av fylkesmennene beskriver en situasjon der kommunen har månedlig rapportering av barn i de ikke-kommunale barnehagene, jf. forskrift om tilskudd til barnehager § 7 første ledd tredje og fjerde setning. Et økende antall barn bytter barnehage innad i kommunen i løpet av barnehageåret. Noen går i barnehagen ut oppsigelsestiden, mens andre barn starter i ny barnehage før oppsigelsestiden er utløpt. Spørsmålet er hvilken barnehage som har rett til tilskudd i barnets oppsigelsestid.

Tilskudd i oppsigelsestid

Ikke-kommunale barnehager får i utgangspunktet tilskudd basert på antall barn som er rapportert inn per 15. desember i året før tilskuddsåret, jf. forskriften § 7 første ledd. Hvis kommunen har bestemt at barnehagene skal ha månedlige rapporteringer, får barnehagene tilskudd for det antallet barn som framgår av rapporteringen fra rapporteringstidspunktet og fram til neste rapportering. I årsmeldingsskjemaet skal barnehagen rapportere om «det faktiske antallet barn med plass i barnehagen per 15.12.», jf. direktoratets faglige veileder til årsmeldingsskjema punkt 4A.

Utgangspunktet for at en ordinær barnehage eller en familiebarnehage skal få tilskudd for et barn, er altså at barnet har fått plass i barnehagen og at barnet benytter seg av plassen. Når barnet har fått plass og faktisk benytter seg av den på rapporteringstidspunktet, har den ikke-kommunale barnehagen krav på tilskudd for barnet. Hvis foreldrene har sagt opp barnehageplassen og barnet benytter plassen ut oppsigelsestiden, har barnehagen rett på tilskudd for barnet også i oppsigelsestiden. Barnehagen vil ha rett på tilskudd for barnet fram til første rapporteringstidspunkt etter at barnet har sluttet.

Hvis barnet i stedet begynner i en annen barnehage før oppsigelsestiden i den forrige barnehagen har utløpt, mener direktoratet at den forrige barnehagen ikke lenger har krav på tilskudd for barnet fra og med første rapporteringstidspunkt etter at barnet faktisk sluttet. Den nye barnehagen får tilskudd for barnet fra og med første rapporteringstidspunkt etter at barnet faktisk har begynt i barnehagen.

Rapporteringen etter forskriften § 7 gjelder bare for ikke-kommunale barnehager. Om en kommunal barnehage vil ha rett på tilskudd for et barn i oppsigelsestid, avhenger av hvordan kommunen organiserer finansieringen av egne barnehager.

Foreldrebetaling i oppsigelsestid

Fylkesmannen spør også om barnehagen kan ta inn et nytt barn i oppsigelsestiden til det andre barnet, og om barnehagen da kan kreve foreldrebetaling ut oppsigelsestiden for barnet som faktisk har sluttet.

Direktoratet er enig i Fylkesmannen i Aust-Agders vurdering om at barnehagen kan ta inn et nytt barn hvis foreldrene velger å ta ut barnet før oppsigelsestiden er utløpt. I henhold til avtalen mellom den forrige barnehagen og foreldrene, vil barnehagen fremdeles kunne ha krav på foreldrebetaling for barnet ut oppsigelsestiden.

Presisering og ny vurdering 

På bakgrunn av en henvendelse fra PBL har vi vurdert problemstillingen på nytt. I samråd med Kunnskapsdepartementet, opprettholder vi vår tolkning av forskriften § 7 første ledd når det gjelder hvilken privat barnehage som har rett på tilskudd i barnets oppsigelsestid. Dersom foreldre tar et barn ut av sin opprinnelige barnehage og benytter seg av plass i en ny barnehage, samtidig som de betaler foreldrebetaling til begge barnehagene, mener vi kommunen ikke vil være pliktig etter forskriften til å betale tilskudd til den første barnehagen. Dette forutsetter at kommunen har rapporteringer som fanger opp at barnet har sluttet.

Det innebærer at den første barnehagen ikke får tilskudd for barnet fra og med første rapporteringstidspunkt etter at barnet har sluttet. Den nye barnehagen får tilskudd for barnet fra og med første rapporteringstidspunkt etter at barnet begynte i barnehagen. To barnehager vil altså ikke få tilskudd for det samme barnet samtidig, med mindre rapporteringstidspunktene for barnehagene er ulike. Den privatrettslige avtalen om oppsigelsestid mellom foreldrene og barnehagen er ikke avgjørende for omfanget av kommunens tilskuddsplikt.

Presisering: Når barnet ikke går i barnehagen i en periode på grunn av sykdom, utenlandsreise e.l.

Vår tolkning er knyttet til tilfeller der barnet bytter barnehage, og ikke tilfeller der barnet er borte fra barnehagen i perioder for så å komme tilbake. Vi er enige med PBL i at det klare utgangspunktet for rapporteringen av barn etter § 7 første ledd er den avtalte oppholdstiden, med den begrensningen som følger over om tilskudd i oppsigelsestiden når barnet ikke lenger går der.

Presisering: Når foreldre har akseptert en barnehageplass og betaler foreldrebetaling, men av ulike grunner ikke benytter plassen

Dersom det er klart at barnet skal benytte plassen innen kort tid og barnet ikke har plass i to barnehager, kan barnehagen rapportere barnet ved tellingen etter § 7 og ha rett på tilskudd for barnet. Det er med andre ord ikke er ubetinget krav om faktisk bruk av barnehageplassen for at barnehagen skal få tilskudd i slike tilfeller.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}