Koronasituasjonen i barnehagene vinteren 2021

Fraværet blant barn og ansatte er høyt, og mange barnehager har vært stengt eller redusert åpningstiden. Det er store regionale forskjeller,  og særlig barnehager i Oslo og Viken har vært berørt av koronasituasjonen.

Hovedfunn:

  • 17 prosent av barnehagene har måttet stenge, helt eller delvis, på grunn av smitteutbrudd vinteren 2021. I Oslo er andelen 46 prosent.
  • 8 prosent av barna fikk være i barnehagen selv om den var stengt.
  • I en tilfeldig valgt uke (uke 7), var 50 000 barn borte fra barnehagen minst én dag, det utgjør 19 prosent av barna. Halvparten av fraværet var sykdomsrelatert.
  • I samme uke hadde 85 prosent av barnehagene minst en ansatt med 1 dags fravær eller mer.
  • 1 av 3 barnehager har hatt redusert åpningstid. I snitt reduserte disse åpningstiden ned til 8,0 timer, fra normalt 9,6 timer.
  • Nesten alle barnehager har hatt økte kostnader som følge av koronasituasjonen. 30 prosent har fått ekstra midler fra kommunene for å dekke disse i 2021 (før 4. mars).
  • I nesten alle barnehagene har de pedagogiske lederne gjennomført planleggingstid som normalt.

17 prosent av barnehagene har vært stengt helt eller delvis

Totalt har 935 barnehager vært stengt vinteren 2021 (mellom 4. januar og 1. mars). Det utgjør 17 prosent av barnehagene. 302 barnehager var delvis stengt, mens 633 var helt stengt. Blant barnehagene som har vært helt stengt er det også noen som i tillegg har vært delvis stengt.

Sammenlignet med høsten 2020 har betydelig flere barnehager vært stengt rett etter nyttår. Det gjelder selv om man høsten 2020 spurte for en lenger periode (19 uker) enn for vinteren 2021 (8 uker). Det skyldes nok i hovedsak smittetrykket i denne perioden, men kan også komme av en økt aksept for å stenge barnehagen som virkemiddel ved smitteutbrudd av de muterte virusvariantene. I forbindelse med utbruddet i Nordre Follo ble det presisert at kommunene kunne stenge barnehager og skoler for å forberede til rødt nivå (Regjeringen.no). I smittevernveilederen for barnehager ble det fra og med april presisert at det for enkelte barnehager kan være nødvendig å stenge 1-2 dager i forbindelse med heving av tiltaksnivå på kort varsel (Veileder om smittevern for barnehager).

Det er store regionale forskjeller i andelen barnehager som har vært stengt på grunn av korona eller smitteverntiltak. I Oslo har nesten halvparten av barnehagene (46 prosent) vært helt eller delvis stengt, i Viken er andelen 32 prosent. I Møre og Romsdal har nesten ingen barnehager vært stengt.

I fem kommuner har samtlige barnehager vært helt stengt minst en gang i perioden. Det gjelder i hovedsak kommuner som vinteren 2021 hadde større utbrudd av det muterte viruset.

Barnehagene som har vært stengt var i gjennomsnitt stengt tre dager

Av de barnehagene som har vært stengt, er det vanlig at de har vært stengt 1 dag. 70 prosent av barnehagene har likevel vært stengt 2 dager eller mer. I gjennomsnitt har barnehagene som har vært stengt, vært stengt 3 dager totalt i perioden. 10 barnehager har vært stengt i 20 dager i løpet av perioden.

8 prosent av barna fikk tilbud i stengte barnehager

Selv om barnehagene har vært stengt, har de hatt et ansvar for å ha et tilbud til barn av foreldre som er ansatt i samfunnskritiske jobber, og barn med særlige behov.

Totalt har 4 500 barn som går i barnehager som har måttet stenge, fått et tilbud i barnehagen mens den var stengt. Det utgjør 8 prosent av barna med plass i disse barnehagene. De fleste av disse er barn av foreldre i yrker med samfunnskritisk funksjon.

De stengte barnehagene har i overkant av 2 600 barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller nedsatt funksjonsevne. Av disse barna hadde omtrent 16 prosent et tilbud i barnehagen da den var stengt. Det er på samme nivå som under nedstengingen våren 2020. Da hadde også 16 prosent av barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller nedsatt funksjonsevne et tilbud i barnehagen. 

Barn som fikk et tilbud i stengte barnehager vinteren 2021
ÅrsakAntall barn
Barn av foreldre som er ansatt i kritiske samfunnsfunksjoner3 869
Barn med nedsatt funksjonsevne/vedtak om spesialpedagogisk hjelp428
Andre utsatte/ sårbare barn227
Totalt4 524

Kilde: Utdanningsdirektoratet 

Andelen barn som fikk et tilbud i barnehagen da den var stengt var omtrent like høy våren 2020 og vinteren 2021. Våren 2020 var barnehagene stengt over en lengre periode, mens vinteren 2021 har barnehagene som regel vært stengt i noen dager.

De fleste barnehagene som har vært stengt har kun vært stengt i noen få dager. Det kan være én grunn til at ikke flere barn med særskilte behov eller andre utsatte barn har fått være i barnehagen disse dagene.

Flere barnehager har redusert åpningstiden i vinter sammenlignet med høsten 2020

Totalt har 39 prosent av barnehagene redusert åpningstiden i hele eller deler av barnehagen, en økning fra 33 prosent høsten 2020. 33 prosent har redusert åpningstid i hele barnehagen mens 6 prosent hatt redusert åpningstid for deler av barnehagen, for eksempel for enkelte kohorter eller avdelinger.

De barnehagene som har redusert åpningstid har i gjennomsnitt redusert den fra 9,6 timer per dag til 8,0 timer per dag. Det er kortere åpningstid enn høsten 2020 da den reduserte åpningstiden i snitt var 8,4 timer.

Barnehageeier kan redusere åpningstider eller antall barn som er til stede samtidig dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift (covid-19-forskriften § 12b (lovdata.no). Redusert åpningstid brukes ofte for å ha nok bemanning i hele åpningstiden når man skal ha mindre kohorter som følge av rødt nivå.

På samme måte som for stengte barnehager, er det særlig Oslo, Viken og Vestland som har redusert åpningstidene vinteren 2021. I Oslo har 90 prosent av barnehagene redusert åpningstiden i perioden.

Barnehagene i Oslo og Viken har også redusert åpningstiden mer enn i de andre fylkene. Oslo og Vestland har i snitt hatt åpent i 7,7 timer, mens Viken har hatt åpent i gjennomsnitt 8,0 timer.

På nasjonalt nivå er den reduserte åpningstiden i gjennomsnitt lik i private og kommunale barnehager, men i Oslo, som har hatt kortest åpningtid, er åpningstiden litt kortere i private barnehager (7,5) enn i kommunale barnehager (7,9). 63 prosent av de private barnehagene i Oslo har åpningstid 7 timer og 45 minutter eller kortere, mens tilsvarende andel for kommunale er 33 prosent.

50 000 barn var borte 1 dag eller mer i uke 7

Nesten 50 000 barn var borte fra barnehagen minst en dag i uke 7, det utgjør 19 prosent av barna med barnehageplass. Litt over halvparten av fraværet skyldes koronasymptomer eller annen sykdom. I tillegg var litt over 2 100 barn borte på grunn av karantene. Under 10 prosent av barna har ukjent fraværsårsak. Det tyder på at barnehagene alt i alt har god oversikt over barnas fravær.

Barn med plass i barnehagen som har vært borte 1 dag eller mer i uke 7
ÅrsakAntall barn
Syk/symptomer korona13 293
Syk (annet)12 343
Karantene2 143
Andre årsaker16 639
Vet ikke/ Ukjent / Ikke gitt beskjed om fravær5 148
Sum49 566
Sum barn per 15.12.2020*267 362
*18 barnehager mangler tall for barn per 15.12 2020 

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Fraværet blant barn er nesten like høyt som rett etter gjenåpningen i mai 2020, da 54 000 barn var borte fra barnehagen. Forskjellen er at i 2020 skyldtes en stor del av fraværet blant barna i hovedsak at foreldrene var hjemme. I denne perioden var under 10 prosent knyttet til sykdom (luftveisplager eller annen sykdom). I uke 7 2021 er halvparten av fraværet knyttet til sykdom og karantene.

På fylkesnivå ser fraværet blant barn ser ut til å være ganske likt over hele landet. Oslo og Viken ligger på nivå med landsgjennomsnittet, mens Rogaland ligger lavest med 14 prosent. 

Høyt fravær blant de ansatte i uke 7

Koranapandemien og smittevernreglene fører til at det er lavere terskel for at ansatte med symptomer eller som har barn med symptomer skal være borte fra jobb. Det har trolig ført til høyere fravær blant ansatte i barnehagene. 85 prosent av barnehagene hadde minst én ansatt med fravær en dag eller mer i uke 7. De fleste av de ansatte som har vært borte, har vært borte på grunn av annen sykdom enn koronasymptomer. Nærmere 8000 ansatte hadde minst en fraværsdag i uke 7, trolig er tallet høyere (se faktaboks).

Antall ansatte* borte minst 1 dag i uke 7 fordelt på fraværsårsaker
ÅrsakAntall ansatte
Syk/symptomer korona2 086
Syk (annet)3 191
Karantene493
Andre årsaker1 991
Vet ikke/ Ukjent / Ikke gitt beskjed om fravær66
Sum7 827
*Maks en ansatt per fraværsårsak per barnehage (se faktaboks)

 Kilde: Utdanningsdirektoratet 

15 prosent av barnehagene i Oslo hadde ansatte i karantene

Andel barnehager med fravær blant ansatte i uke 7 er relativt lik for alle fylker. Agder ligger lavest med 81 prosent og Møre og Romsdal ligger høyest med 91 prosent. Den største forskjellen mellom fylker finner vi i andelen barnehager med ansatte i karantene i uke 7. Her er andelen 15 prosent i Oslo og 2 prosent i Rogaland.

Også store geografiske forskjell i antall dager med redusert bemanning 

I snitt har barnehagene hatt 5,5 dager med redusert bemanning som følge av koronarelatert fravær i løpet av de 8 ukene mellom 4. januar og 1. mars. Det tilsvarer 14 prosent av dagene i perioden. Tar man høyde for at barnehagen også har vært stengt en del av disse dagene er andelen høyere. Også her ligger Viken og Oslo på topp, med henholdvis 7,1 og 6,1 dager.

I gjennomsnitt hadde barnehagen 12,6 dagsverk med vikar i perioden

Som en følge av det høye fraværet er det også rapportert om en relativt høy vikarbruk vinteren 2021. Totalt ble det rapportert om 67 383 dagsverk til vikarer i perioden 4. januar til 1. mars. Det tilsvarer 12,6 dager med vikar per barnehage i løpet av 8-ukersperioden. De fleste vikarene er for pedagogisk leder og annen grunnbemanning.  

Gjennomsnittlig antall dagsverk til vikar per barnehage, totalt i perioden 4. januar til 1. mars etter stillingstype
StillingstypeDagsverk
Styrer0,1
Pedagogisk leder3,4
Annen grunnbemanning8,5
Rengjøring0,2
Annet0,3
Totalt12,6

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Nesten alle har gjennomført planleggingstid vinteren 2021

56 prosent av barnehagene oppgir at de har hatt anledning til å gjennomføre planleggingstid som normalt i perioden 4. januar til 1. mars. 35 prosent oppgir at de delvis har gjennomført den avtalte planleggingstiden.

Den oppgitte planleggingstiden i barnehager er regulert i arbeidsavtalen til den enkelte ansatte. Omfanget kan derfor variere mellom barnehager og innad i en barnehage. Kun 77 barnehager oppgir at de ikke har fast planleggingstid eller at det ikke er relevant i deres barnehage. Flertallet av disse er private barnehager.

Nesten 8 prosent av barnehagene oppgir at de ikke har hatt anledning til å gjennomføre planleggingstid som normalt vinteren 2021. Disse barnehagene peker på ulike forhold knyttet til redusert bemanning og forsvarlig drift. En del barnehager oppgir at de har hatt utfordringer med å skaffe vikarer ved sykdom hos ansatte, og at det da har vært behov for at de ansatte prioriterer samvær med barna. Barnehagene oppgir også at det er vanskelig å ta ut planleggingstid når barnehagene er på rødt nivå fordi de opererer med små kohorter som helst ikke skal blandes.

Det er likevel flere barnehager som oppgir at de har gitt de ansatte anledning til å ta igjen plantiden på kvelden mot overtid. Andre oppgir også at de har tatt igjen plantiden når ansatte har vært i karantene og når barnehagen har vært stengt på grunn av smitte. Noen barnehager oppgir også at de har lagt en plan for å ta igjen tapt planleggingstid på et senere tidspunkt.

Barn med vedtak har i hovedsak fått tilbud som normalt 

Over 13 500 barn har vedtak om spesialpedagogisk hjelp, nedsatt funksjonsevne eller tegnspråkopplæring i barnehagen. I barnehagene som har barn med vedtak, har de fleste helt eller delvis fått et tilbud som er i henhold til vedtaket. 77 prosent av barnehagene svarer at barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp har fått et tilbud helt i henhold til vedtak, mens 21 prosent av barnehagene svarer at barna kun delvis har fått et tibud. 3 prosent av barnehagene svarer at barna ikke har fått et tilbud.  

Nesten alle barnehager har hatt økte kostnader

61 prosent av barnehagene oppgir at de har hatt økte kostnader til renhold, og andelen er størst i de private barnehagene. Totalt 71 prosent oppgir at de har hatt økte utgifter til vikarer, og andelen er litt høyere i kommunale barnehager enn private. Få har hatt ekstra utgifter til lokaler. 

Andel barnehager som oppgir at de har hatt økte kostnader til ulike utgiftstyper
 EierformRengjøringUtstyrLokaleVikarer
Kommunal54 %66 %4 %73 %
Privat67 %71 %6 %69 %
Totalt61 %69 %5 %71 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet    

30 prosent av barnehagene har fått ekstra økonomiske midler fra kommunen i 2021

30 prosent av barnehagene oppga at de har fått ekstra økonomiske midler fra kommunen i 2021. 8 prosent fikk tilsvarende ekstra midler i 2020. Med økonomiske midler mener vi her støtte til ekstra utgifter i forbindelse med koronasituasjonen. Det inkluderer ikke tilbakebetaling av tapt foreldrebetaling fra kommunen. 11 prosent av barnehagene oppgir at de ikke vet om de har mottatt ekstra økonomiske midler.

Andel barnehager som har fått ekstra økonomiske midler fra kommunen
ÅrTotaltKommunalPrivat
20208 %12 %3 %
202130 %34 %26 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet

*Tall for private barnehager i 2021 er oppdatert 03.05.202