Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO

Hva skjer når fem kommuner prøver ut tiltak for mer inkludering og bedre tilpassing av tilbudet i barnehage eller skole? Første delrapport i prosjektet «Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO» viser hva kommunene selv mener er interessante forsøk å gjennomføre.

Hovedfunn

  • Pilotenes fremdrift er som forespeilet i prosjektsøknadene
  • I de fleste prosjektene knyttes PPT nærmere barnehage og skole 
  • Pilotene har brukt mye tid på organisatoriske og strukturelle aspekter

Rapporten går gjennom prosjektene i Dovre/Sel, Lillehammer, Rælingen, Steinkjer og Vanylven. De var fem av totalt 36 kommuner som søkte om å motta tilskudd. Det er Ideas2evidence og Høyskolen i Østfold gjennomfører følgeevalueringen som går ut 2022. Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO har sitt opphav i Meld St. 6 Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. 

Tidlig innsats tett på

Et fellestrekk ved de fem kommunenes piloter synes å være at tjenestene rundt barnet og eleven, blant annet PPT, knyttes tettere på barnehage og skole, at det arbeides for at den tidlige og forebyggende innsatsen skal bli bedre, og at barna og elevene skal oppleve mer medvirkning. Et viktig prinsipp i flere av kommunene, er at barna og elevene oftere skal få hjelp i gruppen eller klassen.

Flere likheter mellom pilotene

Rapporten viser likheter og forskjeller mellom pilotene. Viktige fellestrekk er erkjennelsen av at arbeidet for og med inkludering er et flerfaglig samarbeid som må støttes av ulike former for strukturelle og organiserende tiltak. Andre er at pilotene på ulike måter arbeider forebyggende og med tidlig innsats. Flere PP-tjenester øker derfor tilstedeværelsen i barnehage og skole. Flere kommuner erkjenner sammensatte utfordringer blant barn og elever og ungdommer i kommunen. Pilotprosjektene tar utgangspunkt i PPTs systemrettede mandat og beskriver i liten grad tjenestens sakkyndige rolle.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!