Nasjonale satser til private barnehager i 2023

Denne rapporten presenterer beregning av nasjonale satser for 2023. Dette er forslag til satser. De endelige satsene vedtas i tilskuddsforskriften, og vil bli publisert på våre sider.

Ordinære barnehager

Tilskuddssatsen er beregnet til 128 526 kroner pr. heltidsplass for barn over tre år og 260 106 kroner pr. heltidsplass for barn under tre år for barnehager med 10 % pensjonspåslag.
Satsen for store barn øker fra året før med 10,5 %, mens satsen for små barn øker med 8,7 % for barnehager med 10 % pensjonspåslag.

For enkeltstående barnehager som har pensjonspåslag på 11 %, blir satsene 130 007 kroner pr. heltidsplass for barn over tre år og 262 773 kroner pr. heltidsplass for barn under tre år.

Økte kostnader, relativt høy kommunal deflator og redusert foreldrebetaling bidrar til de høyere satsene.

Kapitaltilskudd

Gjennomsnittlig kapitalkostnad for barnehager bygget til og med 2021 finnes ved å multiplisere kapitalkostnader for hvert år med tilhørende andel plasser, og deretter summere over år. Veid gjennomsnitt blir 11 007 kroner i 2021. Ganget med kommunal deflator på 3,7 % for både 2022 og 2023, blir dette 11 837 kroner i 2023.

Familiebarnehager

Tilskuddet pr. heltidsplass blir beregnet til 183 307 kroner pr. barn under tre år og 142 961 kroner for barn tre år og eldre. Trekker vi ut kapitalkostnaden på 14 630 kroner, utgjør driftstilskuddsdelen henholdsvis 168 677 kroner og 128 331 kroner.

I tillegg kommer arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift skal beregnes med utgangspunkt i lokal prosentsats og det oppgitte avgiftsgrunnlaget på henholdsvis 175 662 kroner og 140 530 kroner pr. plass for barn under og over 3 år. En kommune med sats for arbeidsgiveravgift på 14,1 % vil da ha en endelig samlet tilskuddssats for små barn på 183 307 kroner + (14,1 % * 175 662 kroner) = 208 076 kroner. Tilsvarende regnestykke for store barn gir 142 961 kroner + (14,1 % * 140 530 kroner) = 162 775 kroner. Satsene, inkludert kapitaltilskudd, har steget med ca. 5 % sammenlignet med satsene for 2022.

Åpne barnehager

Nasjonale tilskuddssatser beregnes til 22 429 kroner pluss arbeidsgiveravgift for plasser i åpne barnehager med åpningstid mindre enn 16 timer pr. uke og 32 318 kroner pluss arbeidsgiveravgift for plasser i åpne barnehager med åpningstid 16 timer eller mer. Arbeidsgiveravgift skal beregnes med utgangspunkt i lokal prosentsats og det oppgitte avgiftsgrunnlaget på henholdsvis 15 528 kroner og 22 911 kroner pr. plass i barnehager med kort og lang åpningstid.