Kostnader i barnehager 2016

Kommunale barnehager har den største kostnadsveksten fra 2015 til 2016, etter tilnærmet nullvekst fra 2014 til 2015. Dette viser denne rapporten som gjør analyser av kostnader i barnehagene for regnskapsåret 2016. 

Årlige rapporter

Telemarksforsking har siden 2011 hatt i oppdrag å innhente og sammenstille data som omhandler økonomiske forhold i barnehagen, herunder kapitalstruktur, lønnsomhet, analyser av finansieringssystemet for private barnehager o.l. Samlet består oppdraget av fire deler med årlig rapportering:

  1. analyse av kostnader i barnehagene
  2. kapitalstruktur i private barnehager
  3. lønnsomhet
  4. beregning av nasjonale satser

Her finner du en oversikt over rapportene for kostnader i barnehage samt nasjonale satser

Private barnehager har samtidig hatt en beskjeden kostnadsvekst, så kostnadsforskjellen mellom private og kommunale barnehager har økt fra 3,8 % til 7,7 %. Variasjon i pensjonskostnader er én av årsakene til disse endringene.

Totale kostnader til barnehager

Totale kostnader til barnehager i 2016 beløper seg til 50,7 mrd. kr, fordelt på 27,2 mrd. til kommunale barnehager og 23,5 mrd. til private barnehager. I de kommunale barnehagene finansierer kommunene 84 % av kostnadene, mens andelen kommunal finansiering er 81,7 % i de ordinære private barnehagene. Foreldrebetaling, inkludert kostpenger, utgjør 13,8 % av finansieringen for kommunale barnehager og 15,0 % i ordinære privatebarnehager.

Handel med nærstående

Nytt i årets rapport er at Telemarksforsking ser nærmere på private barnehagers transaksjoner med nærstående parter. Til sammen 1229 private barnehager rapporterer om slike transaksjoner, og de utgjør i gjennomsnitt drøyt 800 000 kroner pr. barnehage.

Årets temakapittel (kapittel 5) ser nærmere på personalkostnadene, som er den klart viktigste kostnadsfaktoren i sektoren. Her gjennomføres det blant annet en statistisk analyse av hvilke faktorer som påvirker personalkostnader pr. årsverk og personalkostander pr. plass.

Større barnehager

Utviklingen i barnehagestrukturen er som tidligere at det går mot større enheter og færre familiebarnehager. Det blir færre kommunale plasser og flere plasser i ordinære private barnehager. Totalt i sektoren er det en reduksjon på drøyt 1200 plasser.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!