Evaluering av kap. 4 skolers tilskuddsordning

En ny evaluering av skoler godkjent etter voksenopplæringslovens kapittel 4 viser at det er stor variasjon mellom skolene, og at det kan være behov for å presisere regelverket. 

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å godkjenne skoler, utbetale tilskudd og føre tilsyn med skoler godkjent etter voksenopplæringslovens kapittel 4. I 2018 satte Utdanningsdirektoratet i gang en ekstern evaluering av tilskuddsordningen til disse skolene. I evalueringen ble det gjort en vurdering av om skolenes opplæringstilbud er relevant og om de imøtekommer formålet i voksenopplæringsloven. Evalueringen er gjennomført av Oxford Research.

Skolene er forskjellige og har ulikt særpreg

Formålet med opplæringen som faller inn under voksenopplæringsloven kap 4. er at den skal fremme både den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet. Innenfor tilskuddsordningen er det en stor variasjon i type skoler. Oxford Research peker på at dette kan være en årsak til at skoler tolker formålet i lovverket ulikt. 

Konklusjonene i evalueringsrapporten er gitt samlet for skolene og er gruppert i henhold til skolenes særpreg:

 • Skoler med kreativ profil har helt eller delvis innrettet opplæringen slik at den skal være relevant for opptaket til høyere utdanning.
 • Skoler med yrkesrettet profil fokuserer i stor grad på relevans for arbeidslivet og hvordan opplæringen etter endt utdanning kan gi muligheter for betalt arbeid.
 • Skoler som primært har personlig utvikling som formål har høyt fokus på den enkeltes utvikling, men lavt fokus på relevans for samfunns- og arbeidslivet.

Resultater fra evalueringen

Hovedresultatene fra evalueringen viser at skolene:

 • følger regelverket ved at de har inntaksreglement hvor hele landet er inntaksområdet.
 • har læreplaner, men noen har tildeles gamle læreplaner. 
 • har en form for underveisvurdering og sluttvurdering.
 • har opplæring primært på norsk eller samisk, mens noen skoler har delvis opplæring på engelsk.
 • stort sett følger fraværsbestemmelsene.
 • med få unntak holder de seg innenfor regelverkets terskler når det gjelder skolepenger.
 • er sterkt avhengig av elevmassen, all den tid skolene ikke har andre inntektskilder enn tilskudd per elev.
 • kun i begrenset grad bidrar til oppfyllelse av lovens formål.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!