Stor oppslutning om styrerutdanningen

De som deltar på den nasjonale lederutdanningen for barnehagestyrere opplever at tilbudet er relevant for arbeidshverdagen og det er stor pågang for å få delta på studiet. Dette viser en ny rapport som er gjort på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Undersøkelsen fra Oxford Research og institut for Uddannelse og Pædagogik (AU/IUP) ved Aarhus Universitet viser også at det er stor variasjon mellom de ulike studiestedene når det gjelder hva de legger vekt på i utdanningen.

Stor tilfredshet med kvaliteten på studiet

Deltakerne på styrerutdanningen er generelt svært tilfredse med kvaliteten på opplæringstilbudet. Rapporten viser at det er godt samsvar mellom hva studiet legger vekt på og hva deltakerne selv mener burde vektlegges. Deltakerne mener at utdanningen i stor grad har bidratt til bedre forståelse - og utøvelse av egen lederrolle. Utdanningen gir nye faglige innfallsvinkler og økt refleksjon over egen praksis. Deltakerne mener selv at de har hatt utbytte av studiet og at de blir bedre ledere. 91 prosent sier at studiet i stor grad har vært relevant for barnehagens rolle i samfunnet, og 86 prosent mener at studiet i stor grad er relevant for barnas hverdag.

Forskjeller mellom de ulike programtilbyderne

Utdanningen tilbys på fem studiesteder rundt om i landet. Undersøkelsen viser at noen tilbydere legger med vekt på generell ledelse, mens andre bruker mer tid på barnehageledelse og forståelsen av barnehagens oppgave og rolle. Undersøkelsen tyder på at institusjonelle kjennetegn og de fagansvarliges spisskompetanse langt på vei forklarer forskjellene mellom tilbyderne. Tilbyderne som legger vekt på generell ledelse har sin faglige bakgrunn innen statsvitenskap og politikk, mens tilbyderne som i større grad legger vekt på barnehageledelse har bakgrunn innen pedagogikk og psykologi.

Klarere læringsmål – et forbedringspotensial

Evalueringen viser at ikke alle tilbyderne har like klart definerte læringsmål. Målene er ofte beskrevet som mål for undervisningen, og ikke som mål for hva deltakerne skal lære. For mange er diffuse læringsmål problematisk fordi de ikke får informasjon om kriteriene som de blir vurdert etter på eksamen. I tillegg gjør uklare læringsmål det vanskelig for veileder og sensor å vurdere deltakernes prestasjoner.

Om styrerutdanningen

Styrerutdanningen er lederutdanning for personer som har faglig, administrativt og personalansvar i barnehagen. Utdanningen er på 30 studiepoeng og kan inngå i en masterutdanning i ledelse. Utdanningsdirektoratet betaler studieplassen, mens barnehageeier må betale for reise og opphold.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!