Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena

Hele 66 barnehager deltok i et pilotprosjekt om barnehagen som læringsmiljø og danningsarena i 2011–2012. Rapporten baserer seg på erfaringene til deltakerne i prosjektet. 

På bakgrunn av prosjektet ble erfaringsbaserte artikler skrevet i samarbeid med høgskoler og så samlet i tre store rapporter. For å gjøre disse erfaringene mer tilgjengelige for barnehagefeltet, har Dronning Mauds Minne Høgskole laget en synteserapport. Rapporten sier noe om hva som kan bidra til et godt miljø for barns læring og danning i barnehagen, hvordan barnehagene kan jobbe systematisk med dette, og suksesskriterier for at et utviklingsarbeid i barnehagen skal før til endret praksis. Vi håper synteserapporten kan være en ressurs for å sette i gang og gjennomføre utviklingsarbeid i barnehagene. 

Barnehagens erfaringer fra prosjektet 

  • Utviklingsarbeidet har bidratt positivt til arbeidsmiljøet, fordi ansatte har blitt tryggere på hverandre og har sett nødvendighet av å stille spørsmål til egen praksis.
  • Personalet har fått erfaringer med å planlegge, organisere og gjennomføre utviklingsarbeid i egen barnehage.
  • Barnehagene gir uttrykk for at de ansatte har fått styrket sin teoretiske forståelse.
  • De ansatte har erfart hvordan de selv må bidra til å skape et godt miljø for barns læring og danning i barnehagen.
  • Et tett samarbeid med en faglig veileder fra Universitet eller høgskole har vært verdifullt.