Evaluering av rammeplan for barnehagen – hva, hvordan og hvorfor?

I august 2017 fikk barnehagen en ny rammeplan som beskriver barnehagens innhold, ansvar og oppgaver. Fra 2018-2023 skal vi evaluere hvordan innføringen av ny rammeplan har endret barnehagenes arbeid.

Evalueringen skal si noe om hvilke endringer som skjer i barnehagen og i hvilken grad disse endringene henger sammen med ny rammeplan. Den skal utforske implementeringen over tid og belyse hvordan rammeplanen som styringsdokument blir fortstått.

Når vi snakker om implementering, er vi ikke bare interessert i hvilke planer og strategier som blir laget, men også hvordan hele organisasjonen omsetter nye ideer, teori og visjoner til praksis – og hvordan de opprettholder den nye praksisen over tid.

Hvorfor evaluerer vi?

Kunnskapen vi får gjennom evalueringen blir et viktig grunnlag for videre arbeid med implementering av rammeplanen og for framtidig politikkutforming. Den vil også gi barnehagemyndighet, eiere og barnehagene selv informasjon om hvordan barnehagesektoren jobber for å implementere den nye rammeplanen. 

Datakilder og metoder

Evalueringen skal ta utgangspunkt i ulike datakilder og metoder, både kvantitative og kvalitative:

  • Spørreundersøkelse til alle kommuner
  • Spørreundersøkelse til styrer/daglig leder i alle barnehager
  • Casestudier i barnehager
  • Difis innbyggerundersøkelse
  • Policydokumenter og lokale planer og strategier
  • Intervjudata med nøkkelinformanter på nasjonalt nivå, kommunalt nivå og regionalt nivå

NORCE skal lede evalueringen

Forskningsinstituttet NORCE i Bergen skal evaluere hvordan innføringen av ny rammeplan har endret barnehagenes arbeid. Prosjektet skal ledes av Anne Dåsvatn Homme. Hun har med seg ti andre forskere fra NORCE, Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Trømsø.

Seks forskningsmiljø søkte om å få evalueringsoppdraget. Et eksternt programstyre ledet av professor Henrik Zachrisson ved Universitetet i Oslo, valgte NORCE.

NORCE har gode planer for å bruke et bredt spenn av datakilder og metodiske tilnærminger, og viser god faglig og metodisk kompetanse. Programstyret gikk enstemmig inn for å tildele prosjektet til NORCE.