Evaluering av rammeplanen – hva, hvordan og hvorfor?

I august 2017 fikk barnehagen en ny rammeplan som beskriver barnehagens innhold, ansvar og oppgaver. Fra 2018-2023 skal vi evaluere hvordan innføringen av ny rammeplan har endret barnehagenes arbeid.

Evalueringen skal si noe om hvilke endringer som skjer i barnehagen og i hvilken grad disse endringene henger sammen med ny rammeplan. Den skal utforske implementeringen over tid og belyse hvordan rammeplanen som styringsdokument blir fortstått.

Når vi snakker om implementering, er vi ikke bare interessert i hvilke planer og strategier som blir laget, men også hvordan hele organisasjonen omsetter nye ideer, teori og visjoner til praksis – og hvordan de opprettholder den nye praksisen over tid. 

Evalueringen har fire hovedproblemstillinger

  1. Hvordan fortolker sentrale aktører målsetningene med den reviderte rammeplanen og hvordan erfarer de iverksettingsprosessen? 
  2. Hvordan arbeider aktører på ulike nivå for å implementere rammeplanen?
  3. Hvordan ivaretar barnehagene samiske rettigheter som er formulert i rammeplanen?
  4. Hvordan legger barnehagen til rette for at barna kan få en trygg og god overgang til, innad i og fra barnehagen?

Forskningsinstituttet NORCE, Høgskolen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Agder skal gjennomføre evalueringen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. De er valgt av eksternt programstyre.

Hvorfor evaluerer vi?

Kunnskapen vi får gjennom evalueringen blir et viktig grunnlag for videre arbeid med implementering av rammeplanen og for framtidig politikkutforming. Den vil også gi barnehagemyndighet, eiere og barnehagene selv informasjon om hvordan barnehagesektoren jobber for å implementere den nye rammeplanen. 

Datakilder og metoder

Evalueringen skal ta utgangspunkt i ulike datakilder og metoder, både kvantitative og kvalitative:

  • Spørreundersøkelse til alle kommuner
  • Spørreundersøkelse til styrer/daglig leder i alle barnehager
  • Casestudier i barnehager
  • Difis innbyggerundersøkelse
  • Policydokumenter og lokale planer og strategier
  • Intervjudata med nøkkelinformanter på nasjonalt nivå, kommunalt nivå og regionalt nivå

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!