Fritak fra karakter i skriftlig sidemål for elever med finsk/samisk fra grunnskolen

Ifølge forskrift til opplæringsloven § 1-11 er elever med opplæring i samisk som førstespråk eller andrespråk, og elever som har finsk som andrespråk, unntatt fra kravet om opplæring i skriftlig sidemål. Etter Utdanningsdirektoratets oppfatning vil det være urimelig at elever som ikke har hatt opplæring i skriftlig sidemål på ungdomstrinnet, skal vurderes med karakter i den videregående skolen. Vi er derfor av den oppfatning at elever som ikke har hatt opplæring i sidemål på ungdomstrinnet kan fritas fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål på videregående trinn.

Utdanningsdirektoratet påpeker at det ikke er tilstrekkelig at eleven har hatt rett på slik opplæring i samisk eller finsk, og dermed fritak fra opplæring i skriftlig sidemål. Retten må ha vært benyttet på ungdomstrinnet for at eleven skal få fritak fra vurdering med karakter i den videregående skolen.

Vi understreker at elevene som slutter med opplæring i finsk eller samisk på videregående, etter å ha hatt det på ungdomsskolen, likevel skal ha undervisning og motta vurdering uten karakter i skriftlig sidemål.