Plikten til grunnskoleopplæring – nyankomne

Udir har fått noen spørsmål til forståelsen av opplæringsloven (oppll.) § 2-1 om rett og plikt til grunnskoleopplæring. Det konkrete spørsmålet dreier seg om hvorvidt en 15-åring som har dokumentert fullført grunnskoleopplæring i Ukraina, fortsatt har plikt til å fullføre det tiende skoleåret på lik linje som jevnaldrende elever i Norge.

Vårt svar er knyttet til regelverket generelt. Vi tar ikke stilling til den konkrete saken som er bakgrunnen for henvendelsen.

Hovedregelen etter oppll. § 2-1 er at alle barn og unge i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Dette gjelder uavhengig av statsborgerskap og fra det tidspunktet det er sannsynlig at barnet eller den unge skal oppholde seg i Norge lenger enn tre måneder. Utgangspunktet er at opplæringsplikten tar til det kalenderåret barnet fyller seks år, og varer til det tiende skoleåret er fullført. Dette følger av bestemmelsens tredje og fjerde ledd.

Så lenge den unge fortsatt er i opplæringspliktig alder gjelder retten og plikten til grunnskoleopplæring, uavhengig av om vedkommende har dokumentert fullført grunnskoleopplæring fra et annet land. Det innebærer for eksempel at en 15-åring som kommer til Norge fortsatt har en plikt til å fullføre det tiende skoleåret på lik linje som jevnaldrende i Norge. Dersom noen i opplæringspliktig alder skal fritas for opplæringsplikten etter oppll. § 2-1, må dette skje etter fritaksgrunnene i bestemmelsens andre ledd siste punktum eller fjerde ledd siste punktum.

Vår referanse: 2022/11676