Retten til innsyn i skolens aktivitetsplaner

Udir har bedt bedt Kunnskaåsdepartementet om en avklaring i retten til innsyn i en skoles aktivitetsplaner etter opplæringsloven § 9 A-4.

Departementet viser i denne sammenheng til at en aktivitetsplan etter § 9 A-4 ikke er å regne som et enkeltvedtak. Dette er uttrykkelig omtalt i forarbeidene til loven, Prop. 57 L (2016–2017) kapittel 5.5.7.3. Derfor er ikke forvaltningslovens regler om partsinnsyn etter §§ 18 og 19 relevante med tanke på innsyn i aktivitetsplanen.

Gjelder

Utgangspunktet i norsk rett er at enhver kan kreve innsyn i saksdokumenter etter offentlighetsloven § 3. Dette gjelder i prinsippet også aktivitetsplaner etter opplæringsloven § 9 A-4.

Et viktig unntak fra retten til innsyn, som er praktisk og svært aktuelt i saker om skolemiljø, er opplysninger som er underlagt taushetsplikt, jf. offentlighetsloven § 13. Vi viser særlig til regelen i forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 som handler om å sikre at ikke andre får tilgang til «noens personlige forhold». I en sak om en elevs skolemiljø vil aktivitetsplanen typisk kunne omhandle flere elevers personlige forhold.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}