Spørsmål om rett til mer grunnskoleopplæring for ungdom og spesialundervisning - opplæringsloven § 4A-1

Utdanningsdirektoratet har svart Statsforvalteren i Oslo og Viken om de som får tilbud om mer grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 andre ledd vil ha rett på spesialundervisning. 

Vi viser til deres e-post 14.12.2020, som gjelder om de som får tilbud om mer grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 andre ledd også vil ha rett på spesialundervisning.

Bakgrunn

Dere opplever at det er uklart for kommuner og fylkeskommuner om ungdom som får mer grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A‐1, også har rett til spesialundervisning. Noen kommuner/fylkeskommuner praktiserer helt tydelig en regel om at de ikke har rett til spesialundervisning.

Dere viser til vår veileder om mer grunnskoleopplæring for ungdom. Under punkt 2.7 (siste setning) står det at «Det er videre viktig å avklare hvem som skal ha ansvar for eventuell spesialundervisning.» Dere ber derfor om en tilbakemelding på om denne målgruppen har rett på spesialundervisning.

Vårt svar

Vi presiserer innledningsvis at den ordinære grunnskoleopplæringen skal være så god at de som fullfører grunnskolen har den kompetanse de trenger for å kunne gjennomføre og bestå videregående opplæring.

Etter opplæringsloven § 4A-1 andre ledd kan kommuner og fylkeskommuner tilby mer grunnskoleopplæring til personer som har rett til videregående opplæring etter § 3-1. Bestemmelsen begrenser seg altså til å gjelde de som har fullført grunnskolen og dermed har ungdomsrett på tre års videregående opplæring etter § 3-1.

Opplæringsloven § 4A-1 andre ledd ble tilføyd i 2016, og bakgrunnen for innføringen var regjeringens målsetning om å motvirke frafall og sikre at flere elever fullfører og består videregående opplæring. Formålet med bestemmelsen er «å styrkje kompetansen til utvalde ungdommar med eit svakt fagleg grunnlag frå grunnskolen, før dei byrjar i vidaregåande opplæring», se Prop. 72 L (2015-2016) punkt 5.5.1. Det er opp til skoleeier å vurdere om de vil opprette et slikt tilbud og hvem som skal få dette.

Hvorvidt de som får tilbud om mer grunnskoleopplæring etter § 4A-1 andre ledd har rett på spesialundervisning, kommer ikke frem verken av ordlyden eller forarbeidene til bestemmelsen.

I forarbeidene går det derimot frem at ungdom som får tilbud etter § 4A-1 andre ledd er deltakere, og ettersom tilbudet blir regnet som grunnskoleopplæring etter § 4A-1, medfører dette noen implikasjoner en må være oppmerksomme på. Departementet skriver blant annet at:

«desse ungdommane [vil] normalt ikkje vere omfatta av retten til skyss i opplæringslova § 4A-7 første ledd, ettersom dei har fullført grunnskolen. Deltakarar som har behov forskyss på grunn av funksjonshemming, sjukdom eller skade, har likevel rett til skyss etter § 4A-7 andre ledd, sjølv om dei har fullført grunnskolen.» (1)

Direktoratet kan ikke se at det er gjort unntak fra andre bestemmelser i kapittel 4A for de ungdommene som får tilbud om mer grunnskoleopplæring. Dette betyr at disse ungdommene har rett til spesialundervisning etter § 4A-2 første ledd. Manglende rett på spesialundervisning vil kunne medføre at de som trenger det ikke får tilstrekkelig utbytte av opplæringen. De dette gjelder vil da risikere å fratas en reell mulighet til å lykkes med den videregående opplæringen. En slik tilnærming samsvarer dårlig med formålet med tilbudet om mer grunnskoleopplæring. Vår vurdering finner også støtte i juridisk teori, der Geir Helgeland fremhever at:

«Dersom kommunen eller fylkeskommunen velger å opprette et tilbud etter andre ledd, påtar de seg også visse forpliktelser. For det første må det tilbys opplæring som oppfyller kravene i første ledd, blant annet med de fagene som er nødvendig for vitnemål for voksne og tilpasning til den enkeltes behov (...) For det andre vil de som er tatt inn til tilbudet ha rett til spesialundervisning etter § 4A-2.» (2)

Direktoratet har bedt om avklaring fra Kunnskapsdepartementet på denne problemstillingen. I brev datert 05.03.2021 støtter departementet vår forståelse av regelverket, se vedlagte brev.

Konklusjon

De som får tilbud om mer grunnskoleopplæring etter § 4A-1 andre ledd har rett på spesialundervisning etter § 4A-2 første ledd, jf. § 4A-2 siste ledd.

Vår referanse: 2020/14032


(1) Prop.72 L. (2015-2016) punkt 5.5.5

(2) Geir Helgeland «Opplæringslova» – Lovkommentar 3. utgave side 128