Forholdet mellom tilskuddsberegning til private barnehager og drift av kommunale barnehager

Kunnskapsdepartementet har svart Utdanningsdirektoratet på spørsmål om det er relevant for tilskuddsberegningen til private barnehager at en kommune har tatt inn flere barn i egne kommunale barnehager enn det barnehagene er godkjent for.

Kunnskapsdepartementet viser til brev fra Utdanningsdirektoratet datert 25. mai. Brevet gjelder spørsmålet om det er relevant for tilskuddsberegningen til private barnehager at en kommune har tatt inn flere barn i egne kommunale barnehager enn det barnehagene er godkjent for. Direktoratet viser til sin tolkningsuttalelse i brev til Fylkesmannen i Østfold 9. mars og brev fra PBL 20. april. PBL mener at tolkningen til Udir er feil, og har bedt om at spørsmålet forelegges departementet for vurdering.

Departementet har vurdert spørsmålet, og er enig i direktoratets vurderinger og konklusjon om at forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (forskriften) ikke åpner for at det i tilskuddsberegningen tas hensyn til at kommunen har tatt inn flere barn enn godkjenningen tilsier.

For å vurdere om kommunen har beregnet tilskudd til private barnehager riktig og i tråd med barnehageloven § 14 tredje ledd, må man se på om reglene i forskriften er fulgt. Kommunen skal legge reelle tall fra to år før tilskuddsåret til grunn, både etter § 3 første ledd for driftsutgiftene kommunen har hatt og etter tredje ledd ved beregningen av antall heltidsplasser i de kommunale barnehagene. Beregningen av antall heltidsplasser kan gjøres på to ulike måter, og begge alternativene innebærer bruk av tall fra årsmeldinger eller kommunens egne tellinger som angir det faktiske antallet barn med plass i kommunens barnehage.

PBL skriver i sitt brev til Udir at kommunen ikke kan basere seg på en ulovlig drift ved å ha flere barn enn det de kommunale barnehagene er godkjent for, eller en lavere bemanning enn det bemanningsnorm og pedagognorm tilsier, for å kunne holde tilskuddsnivået nede overfor de private barnehagene. Til dette vil departementet kommentere at kommunen som eier har en plikt til å drive de kommunale barnehagene i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven § 7. På samme måte som Udir, ser departementet det som svært uheldig dersom enkelte kommuner driver ulovlig for å redusere kommunens samlede utgifter til barnehage. At en eller flere kommunale barnehager driver i strid med krav i barnehageloven med forskrifter, får imidlertid ikke direkte betydning for tilskuddsberegningen til private barnehager. Brudd på barnehageregelverket, for eksempel at en barnehage har flere barn enn det er plass til innenfor godkjenningen eller ikke oppfyller pedagognormen, må i stedet følges opp av kommunen som barnehagemyndighet gjennom veiledning og tilsyn, jf. bhl. § 8, og eventuelt gjennom fylkesmannens tilsyn, jf. § 9 første og andre ledd. Vi viser for øvrig til direktoratets vurderinger i brevet av 25. mai.

Kunnskapsdepartementets referanse: 18/3350-3

Kopi

Private Barnehagers Landsforbund