Foreldrebetaling i barnehage

Gjelder

Vi viser til henvendelse 22. november 2017. Slik vi forstår henvendelsen, spør dere om hva som blir konsekvensene i tilskuddsberegningen hvis de kommunale barnehagene har en foreldrebetaling som er lavere enn maksimalprisen.

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 3 regulerer hvordan driftstilskuddet til ordinære barnehager skal beregnes. I merknadene til § 3 første ledd står det at «[f]oreldrebetaling og kostpenger skal trekkes fra ved beregning av tilskuddssatsen.» Utover dette gir ikke merknadene veiledning på hvordan fratrekket for foreldrebetaling skal gjøres.

Tidligere var tildeling av tilskudd regulert i den nå opphevede forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Denne forskriften § 4 regulerte beregningen av tilskudd til driftskostnader. Dagens driftstilskudd og den tidligere beregningen av tilskudd til driftskostnader er langt på vei like. Det gjelder også fratrekket for foreldrebetaling. Tolkninger som gjelder foreldrebetaling ved beregningen av tilskudd til driftskostnader kan derfor være av betydning ved tolkningen av dagens forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 3.

I rundskriv Udir-7-2014 står det på side 9 bl.a. følgende om forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager § 4:

Med «driftskostnadene per heltidsplass» menes brutto driftskostnader og administrasjonskostnader, fratrukket foreldrebetaling fra tilskuddsåret og kostpenger fra regnskapsåret fra to år før tilskuddsåret. Kommunene skal bruke maksimalprisen for foreldrebetaling fra tilskuddsåret.

Utdanningsdirektoratet har publisert regneeksempler for beregning av tilskudd på nettsidene våre. I regneeksemplet som baserer seg på dagens forskrift framgår det at kommunen skal trekke fra foreldrebetaling basert på maksprisen fra tilskuddsåret.

Basert på dette mener vi at kommunen skal trekke fra maksprisen for foreldrebetaling ved beregning av tilskudd. Det vil derfor ikke påvirke tilskuddssatsen dersom kommunen tar lavere foreldrebetaling enn maksimalprisen i egne barnehager.

Vår referanse: 2017/7872

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}