Beregning av foreldrebetalingen i tilskuddsberegningen når makssatsen endres i løpet av året

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Finmark om hvordan foreldrebetalingen skal regnes ut i tilskuddsberegningen når makssatsen endres i løpet av året. 

Vi viser til henvendelse 17. desember 2018 der dere spør om hvordan foreldrebetalingen skal regnes ut når kommunen beregner tilskuddssatsen, og når maksimalprisen for foreldrebetalingen endres i løpet av året. Konkret spør dere om foreldrebetalingen skal beregnes separat for vår og høst.

Driftstilskuddet til private ordinære barnehager beregnes etter forskrift om tilskudd til private barnehager § 3. For å beregne barnetallet i kommunale barnehager vektes årsmeldingen fra året før regnskapsåret med 7/12 og årsmeldingen fra regnskapsåret med 5/12. I merknadene framkommer det at foreldrebetaling skal trekkes fra ved beregning av tilskuddssatsen.

Det er ikke presisert hvordan foreldrebetalingen beregnes, men dette framkommer i regneeksemplene som er publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider: Kommunene skal bruke det barnetallet (antall heltidsplasser) de har funnet ved å vekte årsmeldingene, og så gange dette tallet med maksimalprisen for året. Beregningen av foreldrebetaling er gjort på denne måten både i regneeksempelet for 2015 og 2016. I regneeksempelet for 2015 endres maksimalprisen for foreldrebetalingen i løpet av året. Dette eksemplet omhandler den nå opphevede forskrift om tilskudd til barnehager fra 2010, men vi mener at beregningsmåten for foreldrebetaling i regneeksempelet fortsatt er gjeldende.

Vi ser at beregningen av foreldrebetalingen ved bruk av det vektede barnetallet ikke vil gi et helt korrekt bilde av hva foreldrebetalingen faktisk har vært i de kommunale barnehagene. Det må imidlertid gjøres noen forenklinger og estimat nå tilskuddet skal beregnes. Dette gjelder flere enkeltelementer i beregningen. Utdanningsdirektoratet mener at foreldrebetalingen skal beregnes slik som det framkommer i regneeksemplene. Dette har vært praksis gjennom flere år, og vi mener at dette stemmer best med forskriften § 3, som legger til grunn en vekting 7/12 og 5/12 av årsmeldingene for å finne barnetallet.

Vår referanse 2018/26498