Beregning av "pensjonspåslaget"

Pensjonspåslaget i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 4a, har betydning for om barnehagen kvalifiserer til søknadsordningen for private barnehager med vesentlig høye pensjonsutgifter.

Det setter også en grense for hvor mye av barnehagens pensjonsutgifter som blir dekt dersom barnehagen kvalifiserer til ordningen. Her forklarer vi hvordan «pensjonspåslaget» skal beregnes.

Gjelder

Det følger av forskriften § 4a første ledd at «[h]ar den private barnehagen[...]vesentlig høyere pensjonsutgifter enn det som blir dekket gjennom pensjonspåslaget, har den private barnehagen etter søknad til kommunen krav på å få dekket sine pensjonsutgifter.» Pensjonspåslaget har betydning for om den private barnehagen kvalifiserer til ordningen og sier også hvor mye av barnehagens pensjonsutgifter som blir dekt.

I forskriften § 4a andre ledd står det at kommunen skal «oppgi hva pensjonspåslaget utgjør per heltidsplass[...]i egne barnehager». Kommunen finner ut dette ved dele pensjonspåslaget inklusive arbeidsgiveravgift med antallet heltidsplasser i kommunale barnehager. Summen av dette utgjør pensjonspåslaget per heltidsplass i kommunen.

Pensjonspåslaget per heltidsplass i kommunale barnehager ganges med antallet heltidsplasser i den private barnehagen. Summen av dette deles på antallet heltidsstillinger i den private barnehagen og sammenlignes så med barnehagens faktiske pensjonsutgifter per heltidsstilling.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}