Omgjøring av tilskuddssats

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Rogaland på spørsmål om adgangen for en kommune til å endre tilskuddssatsen for neste år, der nivået på satsen skyldes en feil fra kommunen.

Gjelder

Utdanningsdirektoratet viser til deres henvendelser datert 28. oktober 2013 og 24. april 2014.

Dere har spørsmål til våre brev til Fylkesmannen i Finnmark og Rogaland, datert henholdsvis 22. november 2012 og 2. april 2013. Disse brevene omhandler adgangen for en kommune til å endre tilskuddssatsen for neste år, der nivået på satsen skyldes en feil fra kommunen.

Vi beklager at det har tatt lang tid å besvare henvendelsen.

I vårt brev til Fylkesmannen i Rogaland omtaler vi kommunens adgang til omgjøring etter forvaltningsloven (fvl. ) § 35. I brevet til Fylkesmannen i Finnmark omtaler vi hovedregelen etter forskriften § 3, uten å gå inn på muligheten for omgjøring etter fvl. § 35. Vi ser at dette kan framstå som motstrid, og kommer derfor med en klargjøring her.

Barnehageloven § 14 fastsetter kommunens finansieringsplikt overfor ikke-kommunale barnehager. Dette er nærmere regulert i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke -kommunal e barnehager. I forskriften § 3 andre ledd står det:

Det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre samme andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager som året før. Tilskuddet skal utgjøre minimum 96 prosent av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering.

Utgangspunktet er at kommunen må gi minst den samme prosentsatsen som året før, og per i dag minst 96 prosent. Hvis en kommunen har vedtatt og utbetalt tilskudd utfra en høyere sats enn minimumsforpliktelsen, skal denne legges til grunn ved tilskuddsberegningen neste år. Dette ivaretar forutberegneligheten for de ikke-kommunale barnehagene.

Dersom vilkårene etter fvl. § 35 første ledd er oppfylt, kan kommunen omgjøre et vedtak. I et tilfelle der kommunen har gjort en feil, og utbetalingen av tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene blir høyere enn det de som minimum har krav på som følge av denne feilen, kan kommunen vurdere omgjøring etter fvl. § 35 første ledd.

Dersom vilkårene etter fvl. § 35 er oppfylt og kommunen har omgjort et vedtak, skal det nye vedtaket legges til grunn, også ved tilskuddsberegningen neste år. Kommunen skal derfor bruke (minst) prosentsatsen etter det nye vedtaket nest år. Der vilkårene for omgjøring etter fvl. § 35 foreligger, har ikke den ikke -kommunale barnehagen en berettiget forventningen på noe mer enn det som følger av det nye vedtaket.

Hvis kommunen på bakgrunn av en omgjøring etter fvl. § 35 vil kreve tilbake allerede utbetalt tilskudd, følger dette reglene om condictio indebiti og andre privatrettslige regler.

Kopi: Private Barnehagers Landsforbund, Prinsens gate 91, 8003 Bodø

Vår referanse: 2013/2599

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}