Beregning av pensjonsutgifter i kommunale barnehager

Pensjonsberegningen av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal baseres på kommunenes pensjonspremier, inkludert reguleringspremier.

Kommunen skal kun skal bruke kommunens regnskapsførte utgifter ved etterjusteringen av tilskudd til private barnehager. Dette gjelder også pensjonsutgiftene. Kommunen kan ikke bruke en antatt pensjonspremie for ansatte i kommunale barnehager i etterjusteringen av tilskudd. Utgifter til AFP skal tas med i beregningen av tilskuddet.

Gjelder

Utdanningsdirektoratet har mottatt spørsmål fra barnehagesektoren om hvorvidt det er kommunenes pensjonspremier eller beregnede pensjonskostnader som skal inngå i grunnlaget for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Beregningen skal baseres på kommunenes pensjonspremier, inkludert reguleringspremie

Kunnskapsdepartementet (KD) har i samråd med Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) vurdert spørsmålet og lagt til grunn at beregningen av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal baseres på kommunenes pensjonspremier, inkludert reguleringspremier. Årlig bruk av premiefond skal trekkes fra. Det skal ikke korrigeres for årlige premieavvik eller amortiseringskostnader, verken i dag eller for tiden fremover. Dette innebærer at grunnlaget for beregning av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager baseres på kommunens faktiske innbetalinger til pensjonsordningen.

Det er de kommunale barnehagenes forholdsmessige andel av bruk av premiefond som kan trekkes fra kommunens brutto pensjonspremier. Fratrekket kan beregnes ved å bruke den samme fordelingsnøkkelen som kommunen har benyttet når den har fordelt pensjonspremiene ut til de enkelte tjenestene. Dette vil for eksempel kunne være sum lønn i kommunale barnehager delt på sum lønn i kommunen.

Utdanningsdirektoratet viser også til KDs brev av 15.02.2012 til Private Barnehagers Landsforbund, som ble sendt i kopi til alle fylkesmennene.

Om AFP

Utdanningsdirektoratet har også fått spørsmål om hvorvidt kommunens utgifter til AFP for tidligere barnehageansatte skal inngå i grunnlaget for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

KD har bekreftet at også utgifter til AFP skal utgiftsføres i KOSTRA-regnskapet på tjenestene (relativ andel fordeles til henholdsvis barnehage, skole osv.). Kommunens utgifter til AFP for tidligere barnehageansatte behandles regnskapsmessig på samme måte som reguleringspremier for øvrige tidligere ansatte. Utgiftene til AFP skal tas med i grunnlaget for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Regnskapsførte utgifter

Kommunen skal kun skal bruke kommunens regnskapsførte utgifter ved etterjusteringen av tilskudd til private barnehager. Dette gjelder også pensjonsutgiftene. Kommunen kan ikke bruke en antatt pensjonspremie for ansatte i kommunale barnehager i etterjusteringen av tilskudd.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}