Forholdet mellom opptakskriterier og rett til plass

Barnehageeier bestemmer gjennom vedtektene til den enkelte barnehage om søsken skal gis fortrinnsrett. Barn innenfor opptakskretsen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 skal alltid prioriteres først. Den øvrige prioriteringen kan variere fra barnehage til barnehage.

Gjelder

Kunnskapsdepartementet har svart Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på spørsmål om barnehagens vedtektsfestede opptakskriterier.

Spørsmålet er om barn innenfor barnehagens opptakskrets ved opptak i barnehagen går foran barn som omfattes av retten til barnehageplass.

Barnehagelovens § 7 fjerde ledd bokstav c fastslår at opptakskriterier skal fastsettes i vedtektene til den enkelte barnehage, og det er dermed opp til barnehageeier selv, gjennom disse vedtektene å avgjøre om søsken har fortrinnsrett. Opptakskriteriene må være objektive og etterprøvbare. Dette innebærer at de bør være så konkrete som mulig, slik at det i etterkant lar seg gjøre å vurdere om tildelinger av plasser er i samsvar med dem. Vedtektene er ikke gjenstand for godkjenning, men kommunen kan som tilsynsmyndighet pålegge retting dersom vedtakene er i strid med barnehageloven og dens forskrifter.

I henhold til forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 2, fastsatt ved kongelig resolusjon av 16.desember 2005 med hjemmel i barnehageloven § 12 skal barnehagens vedtekter definere barnehagens opptakskrets og opptakskriterier. Barn innenfor opptakskretsen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 skal alltid prioriteres først. Den øvrige prioriteringen kan variere fra barnehage til barnehage, og loven gir ingen føringer her. Dette innebærer at et søsken kan ha fortrinnsrett til plass i en barnehage selv om de ikke omfattes av retten til barnehageplass etter § 12 a. Kommunen kan ikke pålegge barnehagen andre prioriteringer enn det som følger av barnehagelovens § 13.

I kommunale barnehager er det kommunen selv som er barnehageeier, og kommunen bestemmer dermed selv gjennom vedtektene til den enkelte barnehage om søsken skal gis fortrinnsrett.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}