Innhold i vedtak om tegnspråkopplæring etter barnehageloven – avklaring fra KD

Kunnskapsdepartementet viser til e-post fra Utdanningsdirektoratet 6. august 2020 og senere dialog om problemstillingene.

Gjelder

Direktoratet har bedt om en avklaring om hva kommunens vedtak om tegnspråkopplæring og den sakkyndige vurderingen etter barnehageloven skal inneholde. Bakgrunnen er en henvendelse dere har fått fra Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Trøndelag.

Direktoratet har, i et utdypende brev til departementet 22. januar 2021, redegjort for og vurdert nærmere spørsmålene fra Statsforvalteren i Trøndelag. Departementet har sett nærmere på problemstillingene, og støtter direktoratets vurderinger i brevet.

Retten til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder følger av barnehageloven § 38 (tidligere § 19 h). Bestemmelsen inneholder ikke konkrete krav til hva kommunens vedtak skal inneholde, slik som barnehageloven § 35 (tidligere § 19 e) gjør for vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Som direktoratet skriver i sin vurdering, må det likevel komme tydelig fram av vedtaket hva tilbudet til barnet skal inneholde for å få oppfylt sin rett til tegnspråkopplæring, og for å sikres en reell klagerett. Det innebærer at kommunens vedtak blant annet bør si noe om hvor lenge opplæringen skal vare, med hvilket timeomfang og hvordan den skal organiseres. Dette gjelder selv om det ikke lenger er rett til fritak i foreldrebetalingen for barnehageplass for tiden barnet mottar spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring.

Hvilken kompetanse de som gir opplæringen skal ha, er også relevant for å vurdere om barnet får oppfylt sin rett til tegnspråkopplæring og bør derfor også framgå av vedtaket. Departementet viser i denne sammenhengen til tidligere tolkning fra direktoratet (brev til Fylkesmannen i Trøndelag 2. februar 2018, Udirs referanse 2018/2408) om at Utdanningsdirektoratet kompetansekravet for å gi tegnspråkopplæring til barn i opplæringspliktig alder, ikke kan
overføres til tegnspråkopplæring til barn under opplæringspliktig alder. Kommunen må likevel sørge for at den som gir tegnspråkopplæring har tilstrekkelig kompetanse til å gi opplæring i tråd med vedtaket.

Når det gjelder innholdet i den sakkyndige vurderingen, skal denne utrede barnets behov for tegnspråkopplæring og legge grunnlaget for at kommunen kan ta stilling til hva vedtaket må inneholde for å dekke barnets behov. Vi viser for øvrig til direktoratets vurderinger i brevet av 22. januar 2021.

Les Utdanningsdirektoratets henvendelse til Kunnskapsdepartementet

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}