Unntak fra kravet om revisjon

Det er ikke noe vilkår om at barnehageeier må eie barnehagen sammen med nærstående eller selskap i samme konsern for å omfattes av unntaket om revisjon. Også små enkeltstående barnehageeiere vil være fritatt fra kravet.

Gjelder

Vi har svart på et spørsmål fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) om hvilke barnehageeiere som omfattes av unntaket om revisjon i økonomiforskriften § 3.

Etter økonomiforskrift til barnehageloven § 3 første ledd skal barnehagens resultatregnskap revideres av statsautorisert eller registrert revisor.

I § 3 andre ledd er det gjort unntak fra kravet til revisor. De som er omfattet av unntaket er «Barnehageeiere som sammen med nærstående eller selskap i samme konsern som eier, kontrollerer ordinære barnehager med til sammen færre enn 20 barn eller familiebarnehager med til sammen færre enn 10 barn..»

Ut i fra ordlyden i § 3 andre ledd, kan det se ut som det foreligger et vilkår om at barnehageeier må eie barnehagen sammen med nærstående eller selskap i samme konsern. Utdanningsdirektoratet vil presisere at det ikke foreligger et slikt vilkår. Også små enkeltstående barnehageeiere vil være fritatt fra kravet til at resultatregnskapet skal revideres av revisor. I den sammenheng viser vi til høringsnotatet i tilknytning til ny økonomiforskrift hvor det følger av side 30 at «Departementet er kommet til at kravet om revisjon av utdannet revisor vil være uforholdsmessig krevende for de minste tilskuddsmottakerne sammenlignet med hva man oppnår.»

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}