Unntak fra kravet om revisjon

Utdanningsdirektoratet har svart Private Barnehagers Landsforbund (PBL) på spørsmål om hvilke barnehageeiere som omfattes av unntaket om revisjon i økonomiforskriften § 3.

Gjelder

Utdanningsdirektoratet viser til e-post 7. januar 2013.

Dere stiller spørsmål om hvilke vilkår som stilles til fritak fra revisorgodkjent regnskap.

Etter økonomiforskrift til barnehageloven § 3 første ledd, skal barnehagens resultatregnskap revideres av statsautorisert eller regist rert revisor. I § 3 andre ledd er det gjort unntak fra kravet til revisor. De som er omfattet av unntaket er «Barnehageeiere som sammen med nærstående eller selskap i samme konsern som eier, kontrollerer ordinære barnehager med til sammen færre enn 20 barn eller familiebarnehager med til sammen færre enn 10 barn ..»

Ut i fra ordlyden i § 3 andre ledd, kan det se ut som det foreligger et vilkår om at barnehageeier må eie barnehagen sammen med nærstående eller selskap i samme konsern. Utdanningsdirektoratet vil presisere at det ikke foreligger et slikt vilkår. Også små enkeltstående barnehageeiere vil være fritatt fra kravet til at resultatregnskapet skal revideres av revisor. I den sammenheng viser vi til høringsnotatet i tilknytning til ny økonomiforskrift hvor det følger av side 30 at «Departementet er kommet til at kravet om revisjon av utdannet revisor vil være uforholdsmessig krevende for de minste tilskuddsmottakerne sammenlignet med hva man oppnår.»

Kopi til:
Kunnskapsdepartementet ved barnehageavdelingen, Pb 8119 Dep, 0032 OSLO

Vår referanse: 2013/257

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}