Revisjonsplikt for ikke-kommunale barnehager(2)

Utdanningsdirektoratet har svart Agder -Team Revisjon AS på spørsmål om hvilket barnetall som er avgjørende for om barnehageeier kan velge en uavhengig revisor til å attestere regnskapet eller ikke.

Gjelder

Utdanningsdirektoratet viser til deres henvendelse datert 29. oktober 2013. Dere spør om barnetallet etter økonomiforskrift til barnehageloven § 3 andre ledd skal vurderes utfra hva barnehagen er godkjent for, antall barn i årsmeldingen eller antall barn på et annet tidspunkt.

Etter økonomiforskrift til barnehageloven§ 3 andre ledd kan barnehageeiere som sammen med nærstående har barnehager under en viss størrelse , velge en uavhengig regnskapskyndig til å attestere regnskapet , i stedet for revisor . Dette gjelder «ordinære barnehager med til sammen færre enn 20 barn eller familiebarnehager med til sammen færre enn 10 barn ».

Ordlyden i bestemmelsen gir ikke et helt klart svar på om det er reelt barnetall eller barneta llet barnehagen er godkjent for som skal legges til gr unn. Likevel samsvarer det best med ordlyden å legge til grunn det reelle barnetallet. Dette vil også være best i samsvar med formålet med unntaksbestemmelsen. Kunnskapsdepartementet skriver i høringsnotatet til forskriften at «kravet om revis jon av utdannet revisor vil være uforholdsmessig krevende for de minste tilskuddsmottakerne sammenlignet med hva man oppnår». Økonomien til en barnehage vil avhenge av barnetallet og ikke direkte av godkjenning en. Det må derfor være det reelle barnetallet som skal legges til grunn.

Normalt vil årsmeldingene gi et riktig bilde av barnetallet i barnehagen gjennom året. I de fleste tilfeller kan derfor dette tallet legges til grunn ved vurderingen om krav til revisor etter økonomiforskrift til barnehageloven § 3. Det kan imidlertid også være tilfeller der dette ikke vil gi det riktige bildet, og at f.eks. melding ved store aktivitetsendringer eller kommunens egne rapportering er viser at barnehagen går over terskelverdiene i bestemmelsen. I så fall må disse tellingene legges til grunn.

Vår referanse: 2013/6335

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}