Barnehagenes forpliktelser for samiske barn

Her finner du en oversikt hvilke forpliktelser kommunen og barnehagene har med hensyn til barnehagetilbud for samiske barn.

Gjelder

Kunskapsdepartementet har gitt en oversikt hvilke forpliktelser kommunen og barnehagene har med hensyn til barnehagetilbud for samiske barn.

Hvilke føringer har barnehageloven for kommunene?

Kommunen har ansvar for "at barnehagetilbud til samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene legges til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur." (barnehageloven § 8 tredje ledd). Barnehagen skal ta hensyn til samiske barns språk og kultur i utforming av innholdet (barnehageloven § 2 fjerde ledd).

I merknadene til barnehageloven § 2 tredje ledd står det:

I norske barnehager der det går samiske barn, bør de av foreldrene som ønsker det kunne forvente at barnehagens ansatte har kjennskap til og legger vekt på at også den samiske kulturen skal være en del av barnehagens innhold. Bestemmelsen krever ikke at det skal være samisktalende personale i den enkelte norske barnehage der det går samiske barn, men forutsetter at det i disse barnehagene, så langt det er praktisk mulig, legges til rette for at barna også kan få møte sin samiske kultur og sitt samiske språk i en egnet form. (jf. rundskriv F-08/2006).

I merknaden til loven står det også at "i kommuner som er i en fase med revitalisering, bør det kunne forventes at kommunen tar særlig hensyn til at samiske barn får møte samisk språk og kultur" (jf. rundskriv F-08/2006).

Kunnskapsdepartementet mener at det er gitt klare føringer for hva kommunen er forpliktet til overfor samiske barn i barnehage.

Hva sier rammeplanen om samiske barn?

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til barnehageloven. I rammeplanens kapittel 3.1 sies det blant annet at personalet må oppmuntre barn med to- eller flerspråklig bakgrunn til å være språklige aktive og samtidig hjelpe dem til å få erfaringer som bygger opp deres begrepsforståelse og ordforråd i norsk.

I rammeplanens kapittel 1.10 understrekes det samtidig at:

Samiske barn trenger støtte til å bevare og utvikle sitt språk og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor. Barnehager for samiske barn i samiske distrikt skal være en integrert del av det samiske samfunn og synliggjøre mangfoldet, frodigheten og variasjonene i det samiske samfunnet. (....) I barnehager som har samiske barn utenfor de samiske distriktene, har foreldre og barn rett til å forvente at barnehagens personale har kjennskap til og legger vekt på at også den samiske kulturen skal væreen del av barnehagens innhold.

Det er et mål å styrke bruken av samisk

Det er et mål for sentrale myndigheter at bruken av samisk språk styrkes. Barnehageloven § 2 fjerde ledd, § 8 tredje ledd og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er med på å sikre dette. I 2005 ble blant annet kommunens ansvar for å tilrettelegge barnehagetilbud for barn utenfor samiske distrikt skjerpet.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}