Vurdering av barnehagens areal ved godkjenning

Kunnskapsdepartementets uttalelse om vurdering av barnehagens areal ved godkjenning.

Kommunen setter i enkelte tilfeller vilkår for driften ved godkjenningen. Vilkårene kan kun gjelde "antall barn, barnas alder og oppholdstid", jf. § 10 andre ledd.

I tilfeller der kommunen setter vilkår om antall barn, for eksempel fordi lokalene eller uteområdet er egnet for maksimalt et bestemt antall barn, vil kommunen ved å sette vilkåret indirekte sette en begrensning på eiers arealnorm når man ser maksimalt antall barn i sammenheng med arealet som eier har angitt som leke- og oppholdsareal og kommunen vurderer som egnet i godkjenningen. Eier kan da ikke gå under denne "normen" ved å ta inn flere barn uten å bryte vilkåret om antall barn i godkjenningen.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}