Kva menes med "skattepliktige kapitalinntekter" i forskrift om foreldrebetaling § 3?

Utdanningsdirektoratet viser til spørsmål frå Fylkesmannen i Rogaland 7. mai 2018. Slik vi forstår dykkar førespurnad, lurer dykk på om det med omgrepet «skattepliktige kapitalinntekter» i forskrift om foreldrebetaling i barnehager (forskrifta) § 3 tredje ledd menes brutto eller netto kapitalinntekter.

Vi meiner at det er brutto kapitalinntekter som skal ligge til grunn for vurderinga etter
forskrifta § 3 tredje ledd. Nedanfor forklarer vi kvifor vi meiner dette.

I forskrift om foreldrebetaling i barnehager står det i § 3 tredje ledd at:

Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av
husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig
kapitalinntekt[...]

Slik vi forstår «skattepliktig kapitalinntekt», omfattar det kapitalavkastning og
kapitalgevinst. Frådrag for utgifter er ikkje omtalt her, noko som tyder på at det bare er
inntekt det skal sjåast på i vurderinga etter forskrifta § 3 tredje ledd.

Frådrag er ikkje omtalt i forarbeida til forskrifta. I I PRE-2015-04-17-379 skriver
Kunnskapsdepartementet om kapitalinntekter at:

Kapitalinntekt i skattelovens forstand er fordel vunnet ved kapital utenfor virksomhet og
består av likvide midler og ikke-likvide midler. Skattepliktige kapitalinntekter er bl.a.
renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre, leieinntekter,
bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendeler.

I merknadene til paragrafen står det at:

Inntekten foreldrebetalingen skal beregnes ut fra er husholdningens samlede personinntekt
etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt. Dette medfører at skattefrie
overføringer som barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd m.m. ikke skal inkluderes.
Skattepliktige kapitalinntekter er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av
eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres
eiendeler.

Det taler for at det ikkje skal gjerast frådrag for kostnader når kommunen skal finne ut kva
som utgjer hushaldet sine skattepliktige kapitalinntekter.

Vår referanse: 2018/17650