Rett til søskenmoderasjon når søsken går i barnehager i forskjellige kommuner

Utdanningsdirektoratet har svart Statsforvalteren i Trøndelag på spørsmål om bostedskommunen også plikter å gi foreldrene søskenmoderasjon når barna går i barnehager i forskjellige kommuner.

Vi viser til deres brev av 07.09.2021. Dere spør om kommunens plikt til å gi søskenmoderasjon gjelder når søsken går i barnehager i samme kommune, bostedskommunen – eller om bostedskommunen også plikter å gi foreldrene søskenmoderasjon når barna går i barnehager i forskjellige kommuner. Dere mener at forskriftsteksten med merknader gir uttrykk for en annen forståelse enn det som fremgår av våre tolkningsuttalelser.

Vårt svar

Spørsmålet dere stiller er regulert av forskrift om foreldrebetaling i barnehager (forskriften), jf. barnehageloven § 20. Forskriften § 3a omhandler retten til søskenmoderasjon, og bestemmelsens bokstav b fastslår at søskenmoderasjon gis dersom søsken «går i barnehager i samme kommune». At søskenmoderasjon gis når søsken går i barnehage i samme kommune gjentas både i merknadene til bestemmelsen, rundskriv F-08/2006 på side 81 og i våre tolkningsuttalelser.

Vi tolker henvendelsen fra dere slik at dere forstår «samme kommune» som bostedskommunen. Ordlyden i forskriften § 3a bokstav b er «samme kommune». Det følger hverken av forskriften med merknader eller rundskrivet at «samme kommune» betyr bostedskommunen. Dermed kan «samme kommune» forstås både som bostedskommunen eller en vertskommune. Det avgjørende etter forskriften § 3a bokstav b er at barna må gå i barnehager i samme kommune, enten dette er bostedskommunen eller en annen kommune. Dette er også i tråd med våre tidligere tolkningsuttalelser.

Vi forstår videre henvendelsen deres slik at når dere skriver «når barna går i barnehager i forskjellige kommuner», så mener dere at dette omfatter både de tilfellene hvor barna går i barnehager både i bostedskommunen og i vertskommunen, samt de tilfellene hvor begge barna går i barnehager i vertskommunen. Vi mener at ordlyden «når barna går i barnehager i forskjellige kommuner», kun omfatter de tilfellene hvor barna går barnehager i forskjellige kommuner, altså både bostedskommunen og vertskommunen.

Våre tidligere tolkningsuttalelser som dere viser til, omhandler refusjon av søskenmoderasjon. Det står i tolkningsuttalelsene at bostedskommunen plikter å tilby søskenmoderasjon også når barn går i barnehage i en annen kommune. I uttalelsene har vi ikke vurdert plikten til å tilby søskenmoderasjon opp mot vilkåret om at barna «går i barnehager i samme kommune». På denne bakgrunn mener vi at våre tolkningsuttalelser ikke gir uttrykk for en annen forståelse enn den som følger av forskriften med merknader.

Etter dette gjelder plikten til å gi søskenmoderasjon både de tilfellene hvor begge barna går i barnehage i bostedskommunen, og når begge barna går i barnehage i en vertskommune. I tråd med merknadene til forskriften kan likevel kommunen ha moderasjonsordninger i tillegg til minimumsforpliktelsene i forskriften. Forskriften gir imidlertid ingen plikt for bostedskommunen til å tilby søskenmoderasjon når søsknene går i barnehager i forskjellige kommuner.

Vår referanse: 2021/9364