Svar på spørsmål om behandling av klager på vedtak om foreldrebetaling som gjelder moderasjonsordningene

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Rogaland på spørsmål om kommunen fortsatt selv skal behandle klager på vedtak om foreldrebetaling som gjelder moderasjonsordningene.

Vi viser til e-post fra dere 2.november 2017 hvor dere spør om kommunen fortsatt selv skal
behandle klager på vedtak om foreldrebetaling som gjelder moderasjonsordningene. Dere
viser til en uttalelse fra oss og spør om denne fortsatt gjelder eller om det er fylkesmannen
som er klageinstans etter lovendringene som ga klarere statlige føringer for
moderasjonsordningene.

Vi var noe usikre på hvilke lovendringer dere mente i brevet. Etter telefonsamtale med
Hanne Sørli Ronæss har dere presisert at dere mente at kommunene tidligere fastsatte
moderasjonsreglene, og at dette ble endret slik at moderasjonsreglene nå er fastsatt
nasjonalt i forskriften. Dere presiserte videre at kommunen derfor tidligere var klageorgan
for egne fastsatte moderasjonsordninger. Nå som dette er endret, lurer dere på om
kommunen fortsatt skal behandle slike klager.

Endringen som dere viser til i forskriften om foreldrebetaling i barnehager (forskriften) § 3
trådte i kraft mai 2015. I høringsnotatet til forskriftsendringen i § 3 står det:

Eventuelle klager til kommunen på foreslåtte ordning for reduksjon i foreldrebetaling, skal
omfattes av kommunens klageordning som i dag følger av forvaltningsloven § 28. Forskrift om
foreldrebetaling i barnehager § 5 oppstiller at fastsetting av foreldrebetaling kan påklages til
fylkesmannen. Bestemmelsen gir klageadgang på fastsettelse av foreldrebetaling utover
maksimalprisen. Kommunens moderasjonsordninger eller vedtak om redusert foreldrebetaling
etter foreslåtte endringer i forskriften om foreldrebetaling, omfattes ikke av fylkesmannens
klagebehandling etter § 5. Klageadgangen følger derfor av forvaltningsloven § 28. At foreslåtte
endringer regulerer innholdet i ordningen som kommunen plikter å ha i dag, medfører ikke
endringer i foreldrenes klageadgang eller tilhørende klagebehandling i kommunen. Forslaget
medfører derfor ingen endring i kommunens klagebehandling.

Dere kan lese høringsnotatet. Det er altså ingen endring i kommunens
klagebehandling. Dette innebærer at kommunen fortsatt selv skal behandle klager på
vedtak om foreldrebetaling som gjelder moderasjonsordningene. Vår uttalelse fra mars
2015 gjelder således fortsatt, selv om den ble utgitt før forskriftsendringen.

Vår referanse: 2017/7269