Kommunens forvaltning av søskenmoderasjon

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på spørsmål om hva kommunen kan fastsette i sine retningslinjer om søskenmoderasjon.

Utdanningsdirektoratet viser til e-post fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag av 9. mars 2012. Dere spør om hva kommunen kan fastsette i sine retningslinjer om søskenmoderasjon.

Det følger av forskrift om foreldrebetaling i barnehager (forskriften) § 3 at kommunen skal sørge for at foreldre tilbys minimum 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for barn nummer to og minimum 50 % for tredje eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen, og gjelder i de tilfeller søsknene går i barnehage innen samme kommune. Etter forskriften § 3 første ledd siste punktum skal barnehageeier få dekket reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjonen av det offentlige.

I Rundskriv F-05/2011 på side 5 står det følgende om ordningen: «Det følger av forskriften om foreldrebetaling i barnehager at barnehageeier skal refunderes fullt ut for reduksjonen i foreldrebetalingen som har sin bakgrunn i moderasjonsordningene. Dette innebærer at kommunen skal utbetale refusjon til de ikke-kommunale barnehagene for reduksjonen i foreldrebetalingen uavhengig av forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det vil i praksis innebære at kommunen må ha en egen ordning for slik refusjon til de ikke-kommunale barnehagene, uavhengig av finansiering etter forskrift om likeverdig behandling.»

Kommunen kan gi «lokale retningslinjer om hvordan søskenmoderasjonen skal forvaltes», jf. forskriften § 3 andre ledd. Dette innebærer at kommunen selv kan velge hvordan den vil organisere utbetalingen av den enkelte barnehages refusjon. Kommunen kan ved utmålingen av det kommunale tilskuddet beregne den enkelte barnehages kostnader med søskenmoderasjon, og legge dette inn i det generelle kommunale tilskuddet. Et annet alternativ er at kommunen lager en egen finansieringsordning for søskenmoderasjon, der nødvendig tilskudd utmåles og utbetales etter hovedopptaket.

Kommunens retningslinjer og valgte ordning for utbetaling kan imidlertid ikke føre til at en barnehage ikke får refundert fullt ut for reduksjonen i foreldrebetalingen som skyldes
moderasjonsordningen. Dersom kommunen velger å benytte et fast beløp som skal dekke
søskenmoderasjon, og det viser seg at en barnehage har høyere kostnader på grunn av
søskenmoderasjon enn dette beløpet, må kommunen etter forskriften etterbetale slik at
barnehagen får full refusjon for reduksjonen i foreldrebetalingen.

Vår referanse: 2012/1421