Kjøkkenassistenter og grunnbemanning

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmanne i Innlandet om kjøkkenassistenter kan regnes som en del av grunnbemanningen.

Vi viser til henvendelse 28. november 2018 fra Fylkesmannen i Oppland med spørsmål om grunnbemanning. Vi viser også til senere kommunikasjon i sakens anledning.

Vi beklager at det har tatt tid å besvare henvendelsen.

Dere spør om kjøkkenassistenter skal regnes med som en del av grunnbemanningen i barnehager. Dessuten spør dere om kostnadene til kjøkkenassistenter skal være med i grunnlaget for beregning av tilskudd til private barnehager.

Grunnbemanningen i barnehager er regulert i barnehageloven § 18. I bestemmelsens andre ledd står det: «Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.»

I Prop. 67 L (2017-2018) punkt 3.5.3 uttaler Kunnskapsdepartementet følgende om årsverk som kan regnes med i grunnbemanningen:

«Departementet er etter dette fortsatt av den oppfatning at grunnbemanningen kun skal omfatte årsverk som er avsatt til det ordinære og direkte arbeidet med barna i barnehagen. Dette innebærer at pedagogiske ledere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter som utfører oppgaver innenfor det ordinære barnehagetilbudet, skal regnes med i grunnbemanningen. Den tiden styrer arbeider direkte med barna kan også tas med i beregningen. Personer som er i barnehagen i praksis eller arbeidstiltak, lærlinger, spesialpedagoger og andre som er å anse som ekstra personale i barnehagen, skal holdes utenfor beregningen.»

Det avgjørende for om en person kan regnes med til grunnbemanningen etter barnehageloven § 18 er dermed om vedkommende er med i det ordinære og direkte arbeidet med barna i barnehagen.

Det er ikke stillingskategorier som er avgjørende for om en person kan regnes med i grunnbemanningen, men en vurdering av hva personen faktisk gjør i barnehagen. Likevel er det som utgangspunkt grunn til å tro at en som er ansatt som kjøkkenassistent, eller som har i stillingsbeskrivelsen at han eller hun skal jobbe med måltider, ikke deltar i det ordinære og direkte arbeidet med barna.

I forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 1 første ledd står det: «Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg.» I merknadene til bestemmelsen i rundskriv F-08/2006 står det:

«Bestemmelsen fastsetter at betaling for kost kan komme i tillegg. Dette medfører at
barnehageeier som har en foreldrebetaling lik maksimalprisen, i tillegg kan kreve betaling for måltider servert i barnehagen. Eventuelle kostpenger skal i så fall dekke barnehagens faktiske utgifter til måltidene (selvkost). Dersom barnehagen har ansatt en kjøkkenassistent, kan utgiftene til lønn til denne assistenten tas med i beregningen av barnehagens faktiske utgifter til måltidene. Kostpengeberegningen kan kun relatere seg til kjøkkenassistentens arbeid med måltidene i barnehagen. Betaling for mat skal ikke være på et slikt nivå at barnehageeier tjener på dette.»

Kostpenger skal kun dekke barnehagens utgifter til måltider. Dersom en kjøkkenassistent får dekket lønnen gjennom kostpenger, er det sannsynlig at vedkommende kun jobber med måltidene og ikke er en del av det ordinære og direkte arbeidet med barna i barnehagen. Dersom kjøkkenassistenten arbeider i barnehagen utover det som dekkes av kostpengene, og har andre oppgaver i barnehagen må det vurderes konkret om deler av stillingen er arbeid med barna og regnes med i oppfyllelsen av bemanningsnormen.

Når kommunen beregner tilskuddet til private barnehager, skal foreldrebetaling og kostpenger trekkes fra grunnlaget som kommunene beregner tilskuddet til private barnehager fra. Se regneeksempel som er publisert på våre nettsider: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/tilskudd-til-private-barnehager/regneeksempel---tilskudd-til-private-barnehager-2016/. Dette fører indirekte til at kostnadene til kjøkkenassistenter som dekkes av kostpenger ikke er med i tilskuddsgrunnlaget.

Vår referanse: 2018/24436