Svar på spørsmål om investeringsfond og ny økonomiforskrift til friskoleloven

Utdanningsdirektoratet har svart på henvendelse fra Friskolenes Kontaktforum og Forum for friskoler med spørsmål om investeringsfond og ny økonomiforskrift til friskoleloven.

Gjelder

Bakgrunn

Utdanningsdirektoratet har fått tilsendt flere spørsmål knyttet til investeringsfond og det nye regelverket for overføring av midler i økonomiforskriften fra Friskolenes Kontaktforum (FK) og Forum for friskoler (FRI). Dette brevet er et svar på disse spørsmålene.

Spørsmålene

Vi har mottatt følgende spørsmål fra FK og FRI (vår nummerering):
«Ny økonomiforskrift avvikler ordningen med investeringsfond. Kan Udir bekrefte at dette innebærer at

  1. skolen kan nå flytte pengene som har vært på egen bankkonto for investeringsfond, over til ordinær driftskonto
  2. eventuelt bruke «gamle» investeringsfond til ordinær drift,
  3. eventuelt beholde fondsbeløpet i egenkapitalen, men endre fra å være investeringsfond i egenkapitalen til å være fri egenkapital
  4. tidligere investeringsfond skal ikke regnes med når man vurderer om avsetningen til egenkapital pr 31.12.2018 overstiger 25% av samlede inntekter?
  5. Det var mulig å overføre inntekter fra 2017 til 2018 på inntil 10 % av statstilskuddet etter reglene i gammel forskrift. Skal slike overførte inntektene regnes med ved beregning av hvor stor prosentandel overskuddet utgjør?»

Utdanningsdirektoratets svar på spørsmålene

  1. 1. Et av kravene om investeringsfond i tidligere kapittel 5 i økonomiforskriften var at midlene skulle settes på en egen bankkonto. Det er ingen krav til at midlene må være på en separat bankkonto i den nye økonomiforskriften. Dette betyr at skolene står fritt til å velge hvilke av skolens bankkontoer midlene skal stå på.
  2. I utgangspunktet står skolene nå fritt til å bruke midlene som tidligere var disponert på investeringsfond, på annen egnet måte som kommer elevene til gode. Samtidig vil vi understreke at et krav for disponering av midler til investeringsfond var at styret fattet vedtak om bruken av midlene. Hvis skolen ønsker å bruke midlene på et annet formål enn det styret har fattet vedtak om, må styret fatte et nytt vedtak om at midlene skal brukes på det nye formålet. Dette for å sikre at skolen bruker midlene i tråd med det styret har vedtatt.
  3. Vi kan i utgangspunktet ikke se at det er noen hindringer i nytt regelverk for å flytte midlene fra en egenkapitalkonto til en annen, eller for å endre navnet på en egenkapitalkonto som tidligere refererte til investeringsfond. Forutsetningen av bruken av midlene er at den er i tråd med økonomiforskriften § 6-1.Friskoleorganisasjonene spør spesifikt om investeringsfondet kan defineres som «fri egenkapital». Begrepet «fri egenkapital» kan forstås i aksjeloven som egenkapital som kan benyttes til utdeling til aksjonærer, slik som utbytte og konsernbidrag.  Vi vil understreke at beløpet som tidligere var på investeringsfondet i sin helhet er å regne som statstilskudd. Bruken av disse midlene er underlagt utbytteforbud og skal brukes slik at de kommer elevene til gode, jf. friskoleloven § 6-3 og økonomiforskriften § 6-1. 
  4. Vi kjenner til at det har vært litt ulik praksis hos friskolene for hvordan investeringsfondet har blitt regnskapsført. Vi legger til grunn at enkelte skoler kan ha ført investeringsfondet på en slik måte at en oppløsning av fondet gir økte inntekter i 2018. Det kan føre til at friskoler som har ført investeringsfondet på denne måten, vil kunne få en høyere overføring etter økonomiforskriften § 6-3 i 2018, enn skoler som har ført investeringsfondet på en annen måte.Etter en helhetsvurdering vurderer vi at oppløsning av investeringsfondet ikke regnes med når man vurderer om avsetningen til egenkapital pr 31.12.2018 overstiger 25 % av totalt inntektsgrunnlag etter økonomiforskriften § 6-3 i 2018. Det er en forutsetning at det tydelig fremgår hvordan disponering av overskuddet er gjort, jf. økonomiforskriften § 8-2 bokstav c).
  5. Det fremgår av økonomiforskriften § 6-3 at styret kan disponere inntil 25 % av totalt inntektsgrunnlag til skolens egenkapital. Det totale inntektsgrunnlaget er summen av alle skolens inntekter i regnskapsåret. Friskolene kunne overføre inntil 10 % av statstilskuddet fra 2017 til 2018 under forutsetning at de kommer elevene til gode i 2018. Skolens inntektsgrunnlag i 2018 vil derfor inkludere eventuelle inntekter som i 2017 ble overført i tråd med gammel økonomiforskriften § 7.

Vi ber om at vårt svar blir videreformidlet til friskolene på egnet måte.

Vår referanse: 2018/23029

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}