20-dagersregelen

Regelverket for beregning av fravær knyttet til skolens tilskudd er likt for skoler som er godkjent etter privatskoleloven og for skoler som er godkjent etter privatskoleloven 6A - diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring. For enkelthets skyld henviser vi her bare til regelverket i økonomiforskriften til privatskoleloven.

Hva sier regelverket?

Videregående skoler skal rapportere det faktiske elevtallet per 1. april og 1. oktober hvert år. Hvis en elev ved telledato har ugyldig fravær utover 20 skoledager, skal eleven ikke regnes for å ha fulgt opplæringen.

Hva regnes som gyldig fravær?

Reglene for hva som regnes som gyldig fravær, finner du i økonomiforskrift til privatskolelova § 4-4.

Sykdom

Alt fravær eleven har dokumentert med legeattest er gyldig fravær og skal ikke telles som fravær etter økonomiforskriften. For at legeattesten skal være gyldig dokumentasjon, må den enten beskrive årsak eller omfang slik at skolen er i stand til å vurdere om fraværet knytter seg til elevens sykdom. Hvis eleven dokumenterer fraværet i etterkant, skal legeattesten inneholde tidspunkt for fraværet.

Organisert eller selvstendig studiearbeid

Fravær kan knytte seg til skoleadministrative gjøremål eller avtalt studiearbeid. Fraværet må være avtalt på forhånd, og må kunne dokumenteres gjennom for eksempel korrespondanse mellom elev og lærer.

Frivillige aktiviteter, velferd og religiøse høgtider

Årsak til fravær kan være arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, helse- og velferdsgrunner og religiøse høgtider for elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke. Slikt fravær kan være inntil 14 dager og må kunne dokumenteres med for eksempel egenmelding, avtale med lærer, bekreftelse fra foreldre, institusjon eller lignende.

Representasjon på arrangementer

Eleven kan ha inntil 10 dager fravær på grunn av representasjon på nasjonale eller internasjonale arrangementer. Fraværet skal vurderes på samme måte som vurdering av om fraværet skal føres på elevens vitnemål eller ikke, jf. forskrift til privatskolelova § 3-46 femte. 

Det er rektor/daglig leder som avgjør om fraværet er godt nok dokumentert i henhold til regelverket.

Er det forskjell mellom heltidselever og deltidselever?

Det er kun heltidselever som kan ha inntil 20 dager udokumentert fravær. Fraværet til deltidselever skal regnes om forholdsmessig opp mot 20 dager. Hvis eleven er deltidselev på 50 %, kan eleven kun ha 10 dager udokumentert fravær.

Hva skjer hvis eleven dokumenterer fraværet sitt etter elevtellingen?

Hvis skolen for eksempel mottar en legeattest for fraværet etter at en elev er innrapportert som ikke tilskuddsberettiget, kan skolen melde dette til Utdanningsdirektoratet (økonomiforskriften § 4-7 femte ledd, andre punktum).

Hvis dokumentasjonen gjør at elevens fravær er under 20 dager, vil skolen få etterbetalt tilskudd for eleven.

Finnes det unntak?

I helt spesielle tilfeller kan skolen etter søknad få tilskudd for eleven, til tross for at det udokumenterte fraværet overstiger 20 dager. For ordens skyld understreker vi at hovedregelen er at tilskuddet bortfaller i disse tilfellene.

Krav til søknad om unntak

Skolen må begrunne hvorfor de mener det foreligger særlige grunner til at dispensasjon bør innvilges for den enkelte eleven.

I vurderingen av om det foreligger særlige grunner, kan all informasjon som belyser situasjonen tillegges vekt. Skolen må beskrive hvorfor eleven har hatt fravær og grunnen til at det ikke er mulig å dokumentere dette.

Hvis noe av fraværet er dokumentert med legeattest eller egenmeldinger, bør skolen opplyse om dette. Informasjonen i legeattestene kan da være med i vurderingen av om det foreligger særlige grunner. Det kan også være relevant med informasjon fra foreldre, psykologer, den lokale barne- og ungdomspsykiatriske avdelingen, barnevernet, PPT, eller andre.

Vi gjør oppmerksom på at det skal mer til for å innvilge dispensasjon jo høyere det udokumenterte fraværet er.

Utdanningsdirektoratet vurderer søknaden på bakgrunn av de opplysningene skolen har gitt. Utover begrunnelsen for fraværet må søknaden inneholde:

  • elevens navn
  • elevens fravær per 1. april eller 1. oktober, omregnet til hele dager
  • elevens utdanningsprogram
  • deltidsandel hvis eleven går deltid

Skolen må sende søknaden om unntak til post@udir.no. Vi behandler slike søknader fortløpende, og skolen får etterbetalt tilskudd hvis søknaden innvilges.

Krav til formen på dokumentasjonen

Skolen behøver ikke sende kopi av legeattester eller annen dokumentasjon til Utdanningsdirektoratet, men søknaden bør beskrive hva slags dokumentasjon skolen har mottatt. Skolen må oppbevare dokumentasjonen etter reglene i økonomiforskriften § 8-6 og forskrift om diverse skoler etter privatskolesloven 6A§ 8-6.

Taushetsbelagte opplysninger

Vi har taushetsplikt for opplysninger om «noens personlige forhold» etter forvaltningsloven § 13 første ledd første punktum.

Dersom skolen skal sende inn sensitiv informasjon så må skolen benytte eget skjema for dette under Kontaktinformasjon på Udir.no

 

Klagerett

Våre vedtak kan klages inn for Kunnskapsdepartementet etter forvaltningslovens regler.