Private grunnskoler i utlandet

Ordningen skal sikre at det kan etableres og drives private grunnskoler i utlandet med rett til statstilskudd, slik at foreldre og elever kan velge andre skoler enn de offentlige.

Hvem kan motta tilskudd?

Private grunnskoler i utlandet, som er godkjent etter privatskoleloven

Om ordningen

Ordningen skal sikre at det kan etableres og drives private grunnskoler i utlandet med rett til statstilskudd, slik at foreldre og elever kan velge andre skoler enn de offentlige.

Tilskuddet skal bidra til å finansiere driften skolen. Skolen kan i tillegg kreve skolepenger fra elevene.

Lov og regelverk

Privatskoleloven med tilhørende forskrifter

1. Før du mottar tilskudd

For å motta tilskudd må skolen ha fått driftstillatelse til å drive en privat grunnskole i utlandet. Du må rapportere elevtallsprognose for kommende høst i april og skolens elevtall pr 1. oktober. Rapporteringen gjøres elektronisk i Tavla. Alle elevene må være norske statsborgere. Unntak er svenske elever som har godkjenning fra det svenske Skolverket.

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet utbetales med 85% av en sats pr elev.

Satsene er beregnet med utgangspunkt i kostnadene i den offentlige skolen.

Ansvar for refusjon av utgifter til spesialundervisning ved norske skoler i utlandet er delegert til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

3. Dette må du rapportere

Skolen skal rapportere:

  • Elevtallsprognose for kommende skoleår i april.
  • Faktisk tilskuddsberettiget elevtall pr. 1. oktober.
  • Endrer elevtallet seg vesentlig fra innrapportert elevtallsprognose, skal skolen straks informere Utdanningsdirektoratet om dette, slik at utbetalingen til skolen justeres frem til endelig elevtelling i oktober.
  • Dersom skolen har svenske elever ved sin grunnskole, så skal dokumentasjon fra det svenske Skolverket legges som vedlegg til elevtellingen 1. oktober.
  • Årsregnskap, revisjonsberetning og avdelingsregnskap innen 1. juni året etter regnskapsåret.

Elevtallet skal være innenfor skolens godkjente elevtall.

Statsautorisert eller registrert revisor skal:

  • Bekrefte at elevtallsrapportene er riktig, i egen mal.
  • Revidere årsregnskap.