Kompletterende undervisning

Tilskuddet skal bidra til å finansiere kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) for elever ved utenlandske eller internasjonale grunnskoler i utlandet.

Hvem kan motta tilskudd?

 • Nettskolene Globalskolen AS og Norskskolen LLC

Om ordningen

Tilskuddet skal bidra til å finansiere kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) for elever ved utenlandske eller internasjonale grunnskoler i utlandet. Undervisningen skal være i henhold til norske læreplaner for norsk, samfunnsfag og KRLE i grunnskolen.

Elever som tar del i norsk kompletterende undervisning i utlandet må være:

 • norske statsborgere, eller statsborgere i en annen EØS-stat med norsk fødselsnummer og med foresatte som har bopel og ansettelse i Norge,
 • være i norsk grunnskolealder,
 • være heltidselever i det ordinære opplæringsløpet ved grunnskoler i oppholdslandet, for å kunne ta del i norsk kompletterende undervisning i utlandet.

Elever i målgruppen kan søke opptak ved en av nettskolene som mottar tilskudd i ordningen. Se nettsidene for Globalskolen AS og Norskskolen LLC.

Lovhjemmel

Ikke hjemlet i lov.

1. Før du mottar tilskudd

Du skal innen 30. juni og innen 10. november sende inn elevtallsprognose for påfølgende semester. I tillegg skal du innen 30. juni sende inn undervisningsplan for kommende skoleår.

2. Slik beregnes tilskuddet

 • Tilskuddet utgjør 13,5 timer pr. elev pr. halvår.
 • Tilskuddet beregnes med en timesats som indeksreguleres hvert år.

3. Dette må du rapportere

Du skal rapportere:

 • Elevtallsprognose for neste vårsemester innen 1. november.
 • Elevtallsprognose for neste høstsemester innen 30. juni.
 • Faktisk tilskuddsberettiget elevtall pr. 1. november.
 • Faktisk tilskuddsberettiget elevtall pr. 30. juni.
 • Særattestasjon fra statsautorisert eller registrert revisor for tilskuddsberettiget elevtall i høstsemesteret og vårsemesteret.
 • Endrer elevtall seg vesentlig fra innrapportert elevtallsprognose, skal skolen straks informere Udir om dette slik at tilskuddsberegningen kan justeres.
 • Undervisningsplan for neste skoleår innen 30. juni.
 • Resultatet av gjennomført brukerundersøkelse i vårsemesteret innen 30. juni.
 • Årsberetning og årsregnskap med revisjonsberetning innen 30. juni året etter regnskapsåret.

Statsautorisert/registrert revisor skal:

 • Attestere skolens årsregnskap og elevtallsrapportering.

Elektronisk skjema som kan benyttes ved rapporteringen