Hva er nytt i morsmål for språklige minoriteter?

Elevene skal lese ulike fagtekster for å utvikle et faglig ordforråd og begrepsapparat som de kan bruke i arbeid med ulike emner.

Den nye læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og i videregående opplæring. Opplæringen skal sammen med læreplanen i grunnleggende norsk fremme tilpasset opplæring og ivareta språklige minoriteters behov for særskilt norskopplæring. Elever med rett til særskilt norskopplæring har denne retten fram til de har tilstrekkelig kompetanse til å følge opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Om nødvendig har de også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter er en overgangsplan som kan benyttes til elevene kan følge opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk.

Læreplanen legger vekt på at elevene skal bruke digitale ressurser og utvikle digitale ferdigheter. I dag finnes langt flere og bedre nettressurser til bruk i språklæring enn for noen år siden. Læreplanen har fått et realistisk omfang, og at den øker kunnskapen om norsk kultur. Gjennom å lese ulike fagtekster skal elevene kunne utvikle et faglig ordforråd og begrepsapparat som de kan bruke i arbeid med ulike emner. På alle nivåer skal elevene arbeide med temaer tilknyttet trinnets lærestoff, slik at morsmålsopplæringen bidrar til elevenes faglige utvikling generelt.

Nivå 3 i de nye læreplanene er lagt høyere enn nivå 3 i dagens plan. En elev kan ha mangelfulle kunnskaper i norsk og derfor ha rett til særskilt språkopplæring, og samtidig ha gode kunnskaper om og ferdigheter i morsmålet.

De viktigste endringene i morsmål for språklige minoriteter er også oppsummert i denne filmen.