Søk om midler til utstyr for programmering i skolen

Skoleeiere kan søke om midler til utstyr for programmering til bruk i klasserommet, og til tiltak som skal bidra til at lærerne får mulighet til å bruke sin kompetanse i programmering. Rammen er på inntil 15 millioner kroner årlig over fem år. Søknadsfristen for 2019 er gått ut. Det vil bli ny utlysning våren 2020.

Mål for satsingen

Tilskuddsordningen er et av tiltakene i den femårige satsingen den teknologiske skolesekken (2018-2022). Mål for satsingen er å bidra til at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning, programmering og tilgang til gode digitale læremidler.

Hva er den teknologiske skolesekken?

Hvem kan søke

Tilskuddsordningen er for offentlige skoleeiere og skoleeiere etter friskoleloven som prioriterer videreutdanning og kompetanseheving for lærere i programmering. Som kompetansehevingstiltak regnes studiepoenggivende videreutdanning eller etterutdanning av minimum 40 timers varighet.

Programmering kan inngå som en del av en rekke fag. Kompetanseheving i programmering kan derfor være relevant for lærere i mange ulike fag og på ulike trinn og bør sees i sammenheng med fagfornyelsen og digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen.

Hva kan det søkes om midler til

Tilskuddet benyttes til utstyr for programmering til bruk i klasserommet. Utstyret skal styrke arbeidet med programmering i skolen.

I utgangspunktet kan skoleeier søke midler til alle typer utstyr, slik som digitale enheter, roboter og tilleggsutstyr for å arbeide med programmering i skolefag. Eksempler på tilleggsutstyr kan være mikrokontrollere, sensorer, elektronikk og utstyr for digital fabrikasjon.

Søknadsskjema på bokmål

Søknadsskjema på nynorsk

Kriterier for tilskudd

Søknaden må inneholde en beskrivelse av

  • utstyr det søkes midler til
  • gjennomførte og planlagte tiltak for kompetanseheving av lærere i programmering
  • hvordan utstyret skal anvendes i opplæringssituasjonen (fagdidaktisk)
  • hvordan utstyret skal bidra til at lærerne får tatt i bruk sin kompetanse i programmering i klasserommet
  • skoleeiers plan for erfarings- og kompetansedeling internt i organisasjonen og eventuelt mellom skoleeiere (for eksempel gjennom lærende nettverk)

Hvordan vurderer vi søknadene?

Utdanningsdirektoratet vurderer søknadene og fatter vedtak om fordeling av midler. Midlene kan bare tildeles prosjekter som oppfyller kriteriene for tilskuddsordningen. Vi gjør en totalvurdering på skjønnsmessig grunnlag, basert på hvordan prosjektene kan knyttes til prioriteringene, prosjektbeskrivelsen og geografisk spredning. 

Midlene fordeles ut fra tilgjengelig budsjett på 15 millioner kroner. Hvis vi får flere søknader enn det vi har midler til, vil vi prioritere utstyr til undervisning i fellesfag fra 1.-10-trinn og fellesfag i videregående opplæring. Dessuten vil vi prioritere skoleeiere som allerede har gjennomført kompetansehevingstiltak fremfor skoleeiere som har planlagte kompetansehevingstiltak i fremtiden. Skoleeiere som ikke har fått tilskudd tidligere, vil bli prioritert fremfor skoleeiere som har fått tilskudd.

Rapportering

Skoleeiere som får innvilget tilskudd skal rapportere på hvordan midlene er benyttet innen 1. april 2020.

Rapporten skal inneholde

  • en beskrivelse av tiltaket
  • egenevaluering av måloppnåelse
  • en redegjørelse for bruk av midler

Midlene skal benyttes for inneværende skoleår.

Utdanningsdirektoratet forbeholder seg retten til å iverksette kontroll med at midlene er nyttet etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet for staten § 10. Hvis midlene ikke er benyttet etter forutsetningene, kan Utdanningsdirektoratet kreve hele eller deler av tildelingen tilbakebetalt.

Spørsmål til søknaden kan rettes til seniorrådgiver Kristine Sevik.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!