Søk om midler til utstyr for programmering i skolen

Skoleeiere kan søke om midler til utstyr for programmering til bruk i klasserommet. Rammen er inntil 15 millioner kroner årlig over fem år. Søknadsfristen for 2020 var 15. mai og midlene er nå tildelt for denne runden. 

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen er for offentlige skoleeiere og skoleeiere etter friskoleloven som prioriterer videreutdanning og kompetanseheving for lærere i programmering. Som kompetansehevingstiltak regnes studiepoenggivende videreutdanning eller etterutdanning av minimum 40 timers varighet.

Programmering kan inngå som en del av en rekke fag. Kompetanseheving i programmering kan derfor være relevant for lærere i ulike fag og på ulike trinn og bør sees i sammenheng med fagfornyelsen og digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen.

Hva kan det søkes om midler til?

Tilskuddet skal gå til utstyr for programmering til bruk i klasserommet. Utstyret skal styrke arbeidet med programmering i skolen.

Skoleeier kan søke midler til alle typer utstyr, slik som digitale enheter for programmering, roboter og tilleggsutstyr for å arbeide med programmering i skolefag. Eksempler på tilleggsutstyr kan være mikrokontrollere, sensorer, elektronikk og utstyr for digital fabrikasjon. Tilskuddet kan ikke gå til generelt IKT-utstyr til skolene, f.eks. digitale tavler, videokonferansesystem, nettbrett og datamaskiner. Tilskuddet kan heller ikke brukes til andre formål enn innkjøp av utstyr.

Søknadsskjema på bokmål

Søknadsskjema på nynorsk

Kriterier for tilskudd

Skoleeier må enten ha gjennomført kompetanseheving i programmering for lærere, eller ha konkrete planer om dette. Kompetansehevingen må bestå av studiepoenggivende videreutdanning eller etterutdanning i minimum 40 timer.

Kompetansehevingen skal være i programmering eller ha hovedtyngde i programmering. Det betyr at studier som «IKT for lærere», «PfDK» og liknende ikke nødvendigvis kvalifiserer. Her må skoleeier gjøre en vurdering av programmeringsfaglig innhold, og Utdanningsdirektoratet kan be om dokumentasjon eller gjøre stikkprøver ved behov.

Skoleeiere må sende inn en søknad som beskrivelser

  • utstyr de søker midler til og budsjett.
  • gjennomførte og planlagte tiltak for kompetanseheving av lærere i programmering.
  • hvordan utstyret skal brukes i opplæringssituasjonen (fagdidaktisk).

Hvordan vurderer vi søknadene?

Utdanningsdirektoratet vurderer søknadene og fatter vedtak om fordeling av midler. Midlene blir bare tildelt skoleeiere som oppfyller kriteriene for tilskuddsordningen. Vi prioriterer søknadene slik:

  • Skoleeiere som ikke har fått tilskudd tidligere blir prioritert fremfor skoleeiere som har fått tilskudd.
  • Skoleeiere som har gjennomført kompetansehevingstiltak prioriteres fremfor skoleeiere som ikke har gjort det.
  • Skoleeiere som gjennomfører kompetansehevingstiltak og prosjekter som favner en høy andel av pedagogisk personale/skoler blir prioritert.
  • Skoleeiere med innovative og nyskapende prosjekter kan gis prioritet.

Selv om en søknad oppfyller alle kriterier og får en godkjent vurdering, er det ikke gitt at den blir innvilget. Utdanningsdirektoratet har en budsjettramme på 15 millioner kroner og kan ikke overskride denne. Hvis summen av søknadene overskrider denne rammen, prioriterer vi som beskrevet i kulepunktene over og noen vil få avslag. Vi vektlegger også geografisk spredning når vi vurderer søknadene.

Skoleeiere som har søkt tilskudd vil få svar på søknaden senest 30. september.

Rapportering

Skoleeiere som får tilskudd skal rapportere på hvordan midlene er brukt innen 1. april 2021.

Rapporten skal inneholde

  • en beskrivelse av tiltaket
  • egenevaluering av måloppnåelse
  • en redegjørelse for bruk av midler

Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene er brukt etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet for staten § 10. Hvis midlene ikke er brukt etter forutsetningene, kan vi kreve hele eller deler av tildelingen tilbakebetalt.

Spørsmål om søknaden kan rettes til seniorrådgiver Kristine Sevik.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!