Søk om midler til utstyr for programmering i skolen

Skoleeiere kan søke om midler til utstyr for programmering til bruk i klasserommet. Rammen er på inntil 20 millioner kroner årlig over fem år. Søknadsfristen for 2021 er 14. mai.  

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen er for offentlige skoleeiere og skoleeiere etter friskoleloven som prioriterer videreutdanning og kompetanseheving for lærere i programmering. Som kompetansehevingstiltak regnes studiepoenggivende videreutdanning eller etterutdanning av minimum 40 timers varighet.

Programmering inngår i LK20 og LK20S som en del av fagene matematikk, naturfag, kunst og håndverk og musikk, men kan inngå i flere fag. Kompetanseheving i programmering kan derfor være relevant for lærere i mange ulike fag og på ulike trinn og sees i sammenheng med fagfornyelsen og digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen.

Hva kan det søkes om midler til?

Tilskuddet skal benyttes til utstyr for programmering til bruk i klasserommet. Utstyret skal styrke arbeidet med programmering i skolen.

I utgangspunktet kan skoleeier søke midler til alle typer utstyr, slik som digitale enheter for programmering, roboter og tilleggsutstyr for å arbeide med programmering i skolefag. Eksempler på tilleggsutstyr kan være mikrokontrollere, sensorer, elektronikk og utstyr for digital fabrikasjon. Tilskuddsordningen er ikke til for å søke om midler til generelt IKT-utstyr til skolene, f.eks. digitale tavler, videokonferansesystem, nettbrett og datamaskiner. Tilskuddet kan heller ikke benyttes til andre formål enn innkjøp av utstyr.

Søknadsskjema på bokmål

Søknadsskjema på nynorsk

Kriterier for tilskudd

Skoleeiere som søker må enten ha gjennomført kompetanseheving i programmering eller ha helt konkrete planer for kompetanseheving i programmering. Kompetansehevingen må enten bestå av studiepoenggivende videreutdanning eller etterutdanning av minimum 40 timers varighet. Kompetansehevingen skal være i programmering eller ha hovedtyngde i programmering, det betyr at studier som «IKT for lærere», «PfDK», m.m. ikke nødvendigvis kvalifiserer. Her må skoleeier gjøre en vurdering av programmeringsfaglig innhold, og Utdanningsdirektoratet kan be om dokumentasjon eller gjøre stikkprøvekontroll ved behov. 

Skoleeiere må sende inn en søknad som beskrivelser

 • gjennomførte og planlagte tiltak for kompetanseheving av lærere i programmering.
 • utstyr det søkes midler til og budsjett.
 • hvordan utstyret skal anvendes i opplæringssituasjonen (fagdidaktisk).

Hvordan vurderer vi søknadene?

Utdanningsdirektoratet vurderer søknadene og fatter vedtak om fordeling av midler. Midlene blir bare tildelt skoleeiere som oppfyller kriteriene for tilskuddsordningen. I vurdering av søknadene vil følgende forhold vektlegges (i prioritert rekkefølge):

 • Skoleeiere som ikke har fått tilskudd tidligere vil bli prioritert fremfor skoleeiere som har fått tilskudd.
 • Skoleeiere som har gjennomført kompetansehevingstiltak prioriteres fremfor skoleeiere som ikke har gjort det.
 • Skoleeiere som gjennomfører kompetansehevingstiltak og prosjekter som favner en høy andel av pedagogisk personale/skoler blir prioritert.
 • Skoleeiere med innovative og nyskapende prosjekter kan gis prioritet.
 • Søknader om utstyr til undervisning i fellesfag 1.–10. trinn og VGS kan gis prioritet.

Selv om en søknad oppfyller alle kriterier og får en godkjent vurdering, er det ikke gitt den vil bli innvilget. Utdanningsdirektoratet har en budsjettramme på 20 millioner kroner og kan ikke overskride denne. Hvis summen av søknadene overskrider denne rammen, vil vi foreta en prioritering ut fra vurderingskriteriene og prioriteringene. Noen prosjekter som kunne fått tilskudd, vil på dette grunnlag få avslag. Geografisk spredning vil også vektlegges i den helhetlige vurderingen av søknadene. 

Skoleeiere som har søkt tilskudd vil få svar på søknaden senest 27. august.  

Rapportering

Skoleeiere som får tilskudd skal rapportere på hvordan midlene er brukt innen 1. april 2022.

Rapporten skal inneholde

 • en beskrivelse av tiltaket
 • egenevaluering av måloppnåelse
 • en redegjørelse for bruk av midler

Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene er brukt etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet for staten § 10. Hvis midlene ikke er brukt etter forutsetningene, kan vi kreve hele eller deler av tildelingen tilbakebetalt.

Spørsmål til søknaden kan rettes til seniorrådgiver Vibeke Guttormsgaard, vgu@udir.no 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!