Periode 1 - Arbeid med stoffer

Sist redigert 9. september

Gruppe:

8. trinn

Periode:

17.08.20–13.09.20

Trinn:

8. trinn

Hvorfor skal vi lære dette?

Kommentar

Du skal lære om fagområdet som kalles kjemi, bli kjent med vanlig kjemiutstyr, og hvordan vi kan bruke slikt utstyr for å løse praktiske oppgaver på naturfagrommet og i dagliglivet.

Se læreplan:

Hva skal vi lære?

Kjerneelementer

Grunnleggende ferdigheter

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar
  • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger
  • bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensninger
  • delta i risikovurderinger knyttet til forsøk og følge sikkerhetstiltakene

Kommentar

·       Forklare i korte trekk hva som er typisk for kjemi

·       Lære om ulike kjennetegn på at det har skjedd en kjemisk reaksjon

·       Vite noe om energi i dagliglivet

·       Kunne om ulike regler for sikkerhet på naturfagrommet

·       Kunne noe om brannfarlige stoffer og brannslokking

·       Vite hvordan en skriver rapport

·       Vite navnet på ulikt laboratorieutstyr- og teknikker

·       Kunne hvordan en analyserer en blanding

Kunne skille stoffer

Se overordnet del:

Hvordan skal vi lære dette?

Underveisvurderinger

Se læreplan:

Læringsressurser

Læringsarenaer

Læringsaktiviteter