Særattestasjon fra revisor – skoler godkjent etter friskoleloven kapittel 6A

For at revisor skal gjøre seg kjent med tekst og innhold i særattestasjonen før denne avgis elektronisk i TAVLA, gjengir vi innholdet her.

Til Utdanningsdirektoratet

Vi har kontrollert skolens rapport om tilskuddsberettiget elevtall mottatt fra skolen ved daglig leder slik det er beskrevet nedenfor. Vi har kontrollert at rapporten er i samsvar med kriteriene fra forskrift til friskoleloven kapittel 6A § 8-4 som viser til §§ 5-1, 5-4 og 8-6.

Styrets ansvar

Skolens styre er ansvarlig for at det rapporteres korrekt tilskuddsberettiget elevtall etter forskrift til friskoleloven kapittel 6A §§ 5-1 og 5-4.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll

Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi anvender internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1) og opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte retningslinjer og prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å kontrollere rapporten om tilskuddsberettiget elevtall i henhold til forskrift til friskoleloven kapittel 6A § 8-4 første ledd, og gi uttrykk for vår mening om antallet tilskuddsberettigede elever som er oppgitt i rapporten er i samsvar med forskriften §§ 5-1 og 5-4.

Vi har utført vårt arbeid i samsvar med internasjonal attestasjonsstandard (ISAE) 3000 – «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon». Standarden krever at vi planlegger og utfører handlinger for å oppnå betryggende sikkerhet for at tilskuddsberettiget elevtall ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Standarden krever videre at vi skal kontrollere utvalgte deler av materialet beregningen bygger på mot pålitelig grunnlag, herunder utføre vurderinger av om forskrift til friskoleloven kapittel 6A §§ 5-1, 5-4 og 8-6 er fulgt.

Etter vår mening er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er antallet tilskuddsberettigede elever som er oppgitt i rapporten i alt det vesentlige i samsvar med forskrift til friskoleloven kapittel 6A §§ 5-1 og 5-4.

Navn:

Dato: