Tavla - for privatskoler

I Tavla skal skolene rapportere tilskuddsberettigede elever og elevprognoser, sende inn årsregnskap og dokumentasjon i forbindelse med tilsyn, og søke om endringer i skolens godkjenning.

I tillegg ligger også tilskuddsbrev, oppgjørsbrev, grunnlagsdata for utbetalinger, og oversikter over utbetalinger i Tavla. 

Hvordan få tilgang?

De som skal logge seg på Tavla må være registrert med brukernavn og passord i Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS). Dette er det samme som du benytter for innlogging i for eksempel GSI, kompetanseutvikling, innsamlingsportalen eller NSR.

Alle som ligger inne i UBAS med standardrollen «Skoleleder_privat» har automatisk tilgang til tjenesten «Tavla».

Les mer om tilgang via UBAS

Hvem trenger tilgang?

Skolene kan ha flere brukere i Tavla, og dere må selv vurdere hvem og hvor mange som skal gis tilgang.

Revisor må ha tilgang til Tavla for å godkjenne og foreta særattestasjon i forbindelse med elevtellinger. Den enkelte skole må sørge for at denne tilgangen blir gitt. Revisor og eventuelt andre brukere må legges inn manuelt av brukeradministratoren av UBAS ved skolen, eller eventuelt ta kontakt med Statsforvalteren i eget fylke.

Elevtellinger og prognoser

Følgende skoler skal rapportere elevtellinger og prognoser elektronisk i Tavla:

  • Private grunnskoler i Norge
  • Private grunnskoler i utlandet
  • Private videregående skoler i Norge
  • Private videregående skoler i utlandet
  • Private grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede
  • Skoler godkjent etter privatskoleloven kapittel 6A
  • Den Tysk-norske skolen i Oslo

Regelverk

Vi viser til privatskoleloven og tilhørende forskrifter og tilskuddsbrev for mer informasjon om regelverket og gjennomføring av rapportering av prognoser og tilskuddsberettiget elevtall.

Frister

Frister som skoleeier og revisor skal forholde seg til i forbindelse med elevtellinger og rapportering av prognoser står i det årlige tilskuddsbrevet, og i eget brev skolen har mottatt i forbindelse med elevtellingen.

Særattestasjon - revisors oppgaver 

Revisor skal skal kontrollere og bekrefte skolens rapport om tilskuddsberettiget elevtall. Revisor skal kontrollere at rapporten er i samsvar med kriteriene for økonomiforskrift til privatskoleloven § 8-4 eller forskrift til privatskoleloven kapittel 6A § 8-4. Bekreftelsen skal gjøres ved særattestasjon.

Revisor skal utføre sine oppgaver etter internasjonale standarder. Særattestasjonen som presenteres her er etter revisorstandard ISAE3000 (tidligere særattestasjon ISRS4400). Endringen er en tilpasning for at revisors attestasjonsoppdrag skal være i samsvar med forventningene i forskriftene om at revisor skal bekrefte elevtallet på skolen ved særattestasjon. 

Vi gjengir innholdet i særattestasjonen her slik at skolen og revisor kan gjøre seg kjent med innholdet.