Retningslinjer for særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk og biologi Udir-4-2010

Retningslinjene gjelder for alle eksamenskoder som har en todelt eksamensordning i Kunnskapsløftet, både i grunnskole og i videregående opplæring.

Todelte eksamener i matematikk, kjemi, fysikk og biologi

Eksamensmodellen for matematikk, kjemi, fysikk og biologi i Kunnskapsløftet er todelt. Del 1 skal besvares kun ved bruk av vanlige skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler. I del 2 er alle hjelpemidler tillatt med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. 

Regelverket for særskilt tilrettelegging av eksamen

Særskilt tilrettelegging av eksamen reguleres av forskrift til opplæringsloven § 3-32. Forskriften fastsetter at ”rektor avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for elevar.” 

I forskriften § 3-32 står det: 

”Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.”

Ikke lov å bruke hjelpemidler i del 1

I del 1 av todelt eksamen er det ikke tillatt å tilrettelegge med eller bruke PC med tilhørende digital programvare, kalkulator eller andre digitale hjelpemidler, ordbøker eller formel- og regelbøker eller noen andre hjelpemidler enn de som er presisert over. Særskilt tilrettelegging skal ikke på noen måte utvide hjelpemiddelspekteret i del 1 av todelt eksamen.

Eksempler på tilrettelegging

Særskilt tilrettelegging av både del 1 og del 2 ved sentralt gitt skriftlig eksamen i fag med todelt modell kan være

  • utvidet tid, normalt inntil 1 time, fordelt på ca 25 minutter og 35 minutter ut fra beregnet varighet av del 1 og del 2
  • opplesing av eksamensoppgaven
  • skrivehjelp
  • forstørret skrift
  • ekstra belysning
  • lyd-CD eller lydfil (grunnskolen)
  • eventuelt andre lignende tiltak

Døve og sterkt tunghørte elever i grunnskolen kan bruke en videoutgave av eksamensoppgaven i matematikk med tegnspråk. Blinde og svaksynte elever i grunnskolen kan få en tilpasset utgave av eksamensoppgaven i matematikk.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!