Organisering av yrkesfagleg fordjuping gjennom nettverk

Skulen skal ta initiativ til å samarbeide med den opplæringsansvarlege i bedrifta om å utarbeide lokale læreplanar. Dette dømet viser korleis yrkesfagleg fordjuping kan planleggjast, organiserast og gjennomførast av eit nettverk som består av representantar frå skulen og arbeidslivet.

Planlegging

 • Faglærarar, faglege leiarar, instruktørar og avdelingsleiarar planlegg, gjennomfører og evaluerer opplæringa.
 • Partane planlegg opplæringa i årlege møte.
 • Bedrifta og den vidaregåande skulen samarbeider tett om opplæringa av elevane.

Lokal læreplan

 • Skuleeigaren kan utarbeide ein standarisert mal for arbeidet med den lokale læreplanen dersom det er føremålstenleg.
 • Ei arbeidsgruppe med faglærarar og instruktørar utarbeider lokale læreplanar med kjenneteikn på måloppnåing.
 • Prøvenemndsmedlemmer kan òg vere ein ressurs i dette arbeidet.
 • Eleven får opplæring i samsvar med den lokale læreplanen.
 • Ei gruppe samansett av lærarar, instruktørar, eventuelt òg prøvenemndsmedlemmer, reviderer den lokale læreplanen på dei årlege møta.

Organisering

 • Opplæringa er forankra i bedriftsleiinga.
 • Elev, faglærar og kontaktperson i bedrifta vert einige om innhaldet i den lokale læreplanen og kriterium for måloppnåing før praksisperioden.
 • Bedrifta har rutiner for å ta imot elevane og set av tid til opplæring.
 • Instruktøren i bedrifta inkluderer bedrifta sine lærlingar i opplæringa av elevane.
 • Ei stor verksemd kan til dømes ta imot tre til seks elevar samtidig to gonger i året. Læraren får betre tid til oppfølging når fleire elevar er på den same arbeidsplassen.
 • Kvar periode kan til dømes vere på to til fire.
 • Kontaktpersonen i verksemda har det daglege rettleiingsansvaret for eleven.
 • Faglæraren møter elevane jamleg ute i verksemdene for å sikre at elevane vert vurderte ut frå kompetansemåla i den lokale læreplanen.
 • Instruktøren og lærlingen samarbeider om opplæring, rettleiing og vurdering av eleven.

Undervegsvurdering

 • Fagleg leiar/instruktør bruker vurderingskriteria frå den lokale læreplanen i si rettleiing og
  vurdering av eleven.

Sluttvurdering

 • Faglæraren set ei standpunktvurdering.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!