SRY

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) skal i følge loven hjelpe departementet med råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen. Rådet oppnevnes av Kunnskapsdepartementet (KD) og er et felles samarbeidsråd for partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene.

Faglige råd og SRY

For innkallinger, referater og annen informasjon om rådsarbeidet, se fagligerad.no.

SRY skal bidra til samarbeid mellom aktuelle aktører for fag- og yrkesopplæringen nasjonalt, regionalt og lokalt samt mellom bransjer og sektorer. Rådet har 14 medlemmer fra LO, NHO, Virke, Spekter, KS, YS, Utdanningsforbundet, Kunnskapsdepartementet og Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet. Arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene skal til sammen utgjøre flertallet i organet.

Der de faglige rådene har ansvar for å gi råd om spørsmål som gjelder fag innenfor sine respektive utdanningsprogram, skal SRY tilstrebe å ha et overordnet og strategisk perspektiv i sine råd til myndighetene.

Det inneværende SRY er oppnevnt for perioden 2012 til 2016. På det konstituerende møtet i desember 2015 ble Trude Tinnlund fra LO valgt til leder. SRY har som tradisjon å velge nye ledere etter to år.

Vanligvis avholder SRY seks møter i året. For å styrke kontakten med fylkeskommunene, er det tradisjon for å legge ett av møtene utenfor Oslo. Sekretariatet ligger hos Utdanningsdirektoratet som dermed har ansvar for blant annet saksforberedelser, referater og utredningsarbeid.

SRY ble opprettet i 2004, og etterfulgte da Rådet for fagopplæring i arbeidslivet (RFA). Mandat og sammensetning ble endret i denne overgangen.

Tabellen viser oversikt over medlemmer i SRY: 
MedlemmerVaramedlemmerOrganisasjon
Trude Tinnlund (leder)

Vegard Grøslie Wennesland

 

LO
Carl E. Rønneberg (nestleder)

Tone Kjersti Belsby

NHO
Kristian Ilner Svein Harald Larsen NHO
Knut Øygard  Benedikte Sterner LO
Mette Henriksen Aas Are Solli LO
Stian Sigurdsen Anne Eggen Lervik Virke
Kari Hoff Okstad Trond Bergane

Spekter

Jorunn Leegaard Siri Halsan KS
John Arve Eide Erik Heier KS
Bente Søgaard Einar Hanisch YS
Terje Skyvulstad Astrid K. Moen Sund Utdanningsforbundet
Sylvia Lind                     Nikolai Iversen Elevorganisasjonen (EO)
Sture Berg Helgesen   Kunnskapsdepartementet (KD)
Turid Semb Oddbjørn Tønder Kommunal- og moderniseringsdepartementet(KMD)
Siv Andersen (observatør) Erik Duncan (observatør) Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
Elin Marlèn Hollfjord (observatør) Tonje Evje(observatør) Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
Dagfinn Hertzberg (observatør)   Kunnskapsdepartementet (KD)

Sekretær:
Karl Gunnar Kristiansen, Karl.Gunnar.Kristiansen@Utdanningsdirektoratet.no,                    Tlf: 23 30 14 10
Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!