Retningslinjer for samarbeid – SRY, faglige råd og Udir

8. Organisering av arbeidet

Rådsmøtene, både i SRY og i faglige råd, skal sikre et velfungerende partssamarbeid, og utgjøre et møtepunkt for dialog mellom rådene og myndighetene.

Arbeidet i rådene er i hovedsak basert på formelle møter. Representantene i rådene skal møte forberedt og ha klargjort sine respektive standpunkt. Sekretariatet skal være forberedt og ha sikret at rådsmedlemmene har tilgang på tilgjengelig informasjon.

Rådenes arbeidsform

Rådene skal møtes i fire dagsmøter i året. Rådene kan søke om å avlegge flere rådsmøter ved behov. 

Rådene kan søke om å gjennomføre et fylkesbesøk i året. Hensikten med fylkesbesøk er dialog mellom rådene og fylkeskommunene om utfordringer i utdanningsprogrammet.

De faglige rådene skal oppnevne en leder, en nestleder og et arbeidsutvalg (AU). De faglige rådene konstituerer seg selv. Arbeidsutvalget er i samarbeid med sekretariatet ansvarlig for å lede arbeidet i rådet.

SRY konstituerer seg selv. Møtene i SRY forberedes i samarbeid mellom SRYs ledelse, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.

Rådsmedlemmene plikter å stille forberedt på møtene og sikre at standpunkt er forankret i egen organisasjon.

Utdanningsdirektoratet finansierer sekretariatet for SRY og faglige råd, og dekker reise- og møtekostnader for rådsmedlemmene. Organisasjonene dekker tapt arbeidsfortjeneste.

Ved behov for å trekke inn ytterligere spisskompetanse om en spesifikk problemstilling, kan rådene opprette arbeidsgrupper. Organisasjonene betjener disse arbeidsgruppene selv, men kan søke sekretariatet om bistand. Rådene kan søke om midler for å arrangere seminar og dialogmøter med bransjene. Sekretariatet kan dekke utgifter til foredragsholdere.

Samarbeid mellom faglige råd og med SRY

Møtearena mellom faglige råd

Rådsmøtene for de faglige rådene gjennomføres så langt det er mulig på samme tidspunkt spredt over to dager. Normalt vil dette innebære fire råd en dag, og fire råd den påfølgende dagen. Den første seansen av rådsmøtene er felles for de rådene som har møter samme dag. Hensikten med fellesseansen er å sikre dialog mellom de faglige rådene og med utdanningsmyndighetene. Neste del av dagen er satt av til det enkelte faglige råd.

Møtearena mellom faglige råd og SRY

Det avholdes fellesmøter mellom SRY og tre representanter fra hvert av de faglige rådene etter behov. Hensikten er å ivareta dialog mellom de faglige rådene og SRY om overordnede utfordringer.

Sekretariatet

Utdanningsdirektoratet er sekretariat for SRY og de faglige rådene. Hvert råd har en fast kontaktperson i direktoratet. Sekretariatet er ansvarlig for å:

  • Planlegge, gjennomføre og følge opp rådsmøtene.
  • Sikre informasjonsflyt og bidra til kompetanseoverføring mellom det faglige rådet, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.
  • Legge frem saker av relevans for rådet.
  • Medvirke til at utdanningsmyndighetene mottar velbegrunnede og dokumenterte endringsforslag og anbefalinger fra SRY og de faglige rådene.
  • Være faglig oppdatert og følge utviklingstrekk i arbeidsmarkedet. Partene skal bidra til at sekretariatet får tilgang på relevant informasjon om bransjen eller sektoren.
  • Medvirke til at rådenes arbeid er i henhold til mandat og retningslinjer

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!